قیمت تیرآهن

اسلایدر-تیرآهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)طول(m)تحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
11212ذوب آهن - اصفهان125کیلوگرمتماس بگیرید
21412ذوب آهن - اصفهان155کیلوگرم164000
31612ذوب آهن - اصفهان190کیلوگرم165000
41812ذوب آهن - اصفهان226کیلوگرم166000
31612ذوب آهن - اصفهان190کیلوگرم166000
52012ذوب آهن - اصفهان269کیلوگرم 185000
62212ذوب آهن - اصفهان315کیلوگرم187000
72412ذوب آهن - اصفهان369کیلوگرم186000
82712ذوب آهن - اصفهان434کیلوگرم178000
93012ذوب آهن - اصفهان507کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن بنگاه ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی:1400/06/09
تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)طول(m)تحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
11212ذوب آهن - اصفهان150تن20300000
21412ذوب آهن - اصفهان155کیلوگرم2550000
31612ذوب آهن - اصفهان190کیلوگرم3150000
41812ذوب آهن - اصفهان226کیلوگرم38000000
52012ذوب آهن - اصفهان269کیلوگرم 5000000
62212ذوب آهن - اصفهان315کیلوگرم6000000
72412ذوب آهن - اصفهان369کیلوگرم6950000
82712ذوب آهن - اصفهان434کیلوگرم7900000
93012ذوب آهن - اصفهان507کیلوگرم95000000

ناودانی فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی:1400/06/10
تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)طول(m)تحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
11412فایکو - ساری130شاخهتماس بگیرید
21412فایکو - ساری150شاخهتماس بگیرید
31612فایکو - ساری170شاخهتماس بگیرید
41812فایکو - ساری205شاخهتماس بگیرید
52012فایکو - ساری250شاخهتماس بگیرید
62212فایکو - ساری305شاخهتماس بگیرید
72412فایکو - ساری345شاخهتماس بگیرید

تیراهن کوثر اهواز

قیمت تیرآهن کوثر اهواز 

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)طول(m)تحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
11412کوثر - اهواز130کیلوگرمتماس بگیرید
21612کوثر - اهواز167کیلوگرمتماس بگیرید
31812کوثر - اهواز213کیلوگرمتماس بگیرید

تیراهن-جهان-فولاد-غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)طول(m)تحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
11412فولاد غرب - کرمانشاه121کیلوگرمتماس بگیرید
21412فولاد غرب - کرمانشاه130کیلوگرمتماس بگیرید
31412فولاد غرب - کرمانشاه140کیلوگرمتماس بگیرید
41412فولاد غرب - کرمانشاه150کیلوگرمتماس بگیرید
51612فولاد غرب - کرمانشاه170کیلوگرم تماس بگیرید

نلودانی ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)طول(m)تحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
11412ناب - تبریز132کیلوگرمتماس بگیرید
21612ناب - تبریز170کیلوگرمتماس بگیرید
31812ناب - تبریز212کیلوگرمتماس بگیرید

تیراهن-ظفر-بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)طول(m)تحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
11412بناب - ظفر130کیلوگرمتماس بگیرید
22012بناب - ظفر242کیلوگرمتماس بگیرید

تیراهن-زنبوری

قیمت تیرآهن زنبوری یک طرف جوش

آخرین بروزرسانی:1400/06/09
تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)طول(m)تحویلواحدقیمت(ریال)
11412بنگاه اصفهانشاخه26100000
21612بنگاه اصفهانشاخه3210000
31812بنگاه اصفهانشاخه38600000
42012بنگاه اصفهانشاخه5060000

تیراهن-زنبوری

قیمت تیرآهن زنبوری دو طرف جوش

آخرین بروزرسانی:1400/06/08
تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)طول(m)تحویلواحدقیمت(ریال)
11412بنگاه اصفهانشاخه26200000
21612بنگاه اصفهانشاخه3900000
31812بنگاه اصفهانشاخه39500000
42012بنگاه اصفهانشاخه51200000

تیراهن-وارداتی

قیمت تیرآهن هاش (H) ترک اروپایی

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)طول(m)استانداردتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
11012HEA(سبک)بنگاه تهران200کیلوگرمتماس بگیرید
21012HEB(سنگین)بنگاه تهران240کیلوگرمتماس بگیرید
31212HEA(سبک)بنگاه تهران240کیلوگرمتماس بگیرید
41212HEB(سنگین)بنگاه تهران320کیلوگرمتماس بگیرید
51412HEA(سبک)بنگاه تهران300کیلوگرمتماس بگیرید
61412HEB(سنگین)بنگاه تهران400کیلوگرمتماس بگیرید
71612HEA(سبک)بنگاه تهران365کیلوگرمتماس بگیرید
81612HEB(سنگین)بنگاه تهران500کیلوگرمتماس بگیرید
91812HEA(سبک)بنگاه تهران440کیلوگرمتماس بگیرید
101812HEB(سنگین)بنگاه تهران610کیلوگرمتماس بگیرید
112012HEA(سبک)بنگاه تهران500کیلوگرمتماس بگیرید
122012HEB(سنگین)بنگاه تهران720کیلوگرمتماس بگیرید
132212HEA(سبک)بنگاه تهران610کیلوگرمتماس بگیرید
142212HEB(سنگین)بنگاه تهران870کیلوگرمتماس بگیرید
152412HEA(سبک)بنگاه تهران730کیلوگرمتماس بگیرید
162412HEB(سنگین)بنگاه تهران1000کیلوگرمتماس بگیرید
172612HEA(سبک)بنگاه تهران860کیلوگرمتماس بگیرید
182612HEB(سنگین)بنگاه تهران1120کیلوگرمتماس بگیرید
192812HEA(سبک)بنگاه تهران960کیلوگرمتماس بگیرید
202812HEB(سنگین)بنگاه تهران1250کیلوگرمتماس بگیرید
213012HEA(سبک)بنگاه تهران1060کیلوگرمتماس بگیرید
223012HEB(سنگین)بنگاه تهران1400کیلوگرمتماس بگیرید

 

ورق فولاد سبا

قیمت تیرآهن هاش (H) فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)طول(m)استانداردتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
11412HEA(سبک)بنگاه تهران300کیلوگرمتماس بگیرید
21412HEB(سنگین) بنگاه تهران400کیلوگرمتماس بگیرید
31612HEA(سبک)بنگاه تهران365کیلوگرمتماس بگیرید
41612HEB(سنگین) بنگاه تهران500کیلوگرمتماس بگیرید
51812HEA(سبک)بنگاه تهران440کیلوگرمتماس بگیرید
61812HEB(سنگین) بنگاه تهران610کیلوگرمتماس بگیرید
72012HEA(سبک)بنگاه تهران500کیلوگرمتماس بگیرید
82012HEB(سنگین) بنگاه تهران720کیلوگرمتماس بگیرید

تیراهن فولاد یزد(احرامیان)

قیمت تیرآهن یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)طول(m)تحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
11412احرامیان - یزد132کیلوگرمتماس بگیرید
21412احرامیان - یزد147کیلوگرمتماس بگیرید
31612احرامیان - یزد180کیلوگرمتماس بگیرید
41812احرامیان - یزد215کیلوگرمتماس بگیرید
52012احرامیان - یزد255کیلوگرم تماس بگیرید
62212احرامیان - یزد300کیلوگرمتماس بگیرید

تیراهن-فولاد-صنعت-ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)طول(m)تحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
11412کارخانه125شاخهتماس بگیرید
21412کارخانه130شاخهتماس بگیرید
31612کارخانه170شاخهتماس بگیرید
41812کارخانه205شاخهتماس بگیرید

تیراهن شاهین بناب

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)طول(m)تحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
11412شاهین - بناب126کیلوگرمتماس بگیرید
21612شاهین - بناب165کیلوگرمتماس بگیرید

تیراهن-آریان-فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)طول(m)تحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
11412آریان فولاد - بوئین زهرا135شاخهتماس بگیرید
21612آریان فولاد - بوئین زهرا185شاخهتماس بگیرید
31812آریان فولاد - بوئین زهرا215شاخهتماس بگیرید
42012آریان فولاد - بوئین زهرا265شاخهتماس بگیرید
52212آریان فولاد - بوئین زهرا325شاخهتماس بگیرید
62412آریان فولاد - بوئین زهرا360شاخهتماس بگیرید
72712آریان فولاد - بوئین زهرا435شاخهتماس بگیرید