لیست قیمت سیم مفتولی

اسلایدر مفتولی

تیر-حصار-دوسر-خم

قیمت تیر حصار دو سرخم (پایه فنس)

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفقطر(cm)نوعطول(m)نوع محصولتحویلواحدقیمت(ریال)
15نو3رنگ شدهبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
25دست دوم3رنگ شدهبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید

تیر-حصار-یک-سر-خم

قیمت تیر حصار یک سرخم (پایه فنس)

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفقطر(cm)نوعطول(m)نوع محصولتحویلواحدقیمت(ریال)
15نو2.40گالوانیزهبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
25نو3رنگ شدهبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
35دست دوم3رنگ شدهبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید

مش-ساده

قیمت مش ساده

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتچشمه(cm)ابعاد(m)تحویلواحدقیمت (ریال)
12ساده2 الی 202*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
22.5ساده2 الی 202*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
33ساده2 الی 202*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
43.5ساده2 الی 202*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
54ساده2 الی 202*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
65ساده2 الی 202*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
76ساده2 الی 202*1بنگاه تهرانکیلوگرم111500

مش اجدار

قیمت مش آجدار

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتچشمه(cm)ابعاد(m)تحویلواحدقیمت (ریال)
16آجدار10 الی 306*2بنگاه تهرانکیلوگرم112500
28آجدار10 الی 306*2بنگاه تهرانکیلوگرم108500
310آجدار10 الی 306*2بنگاه تهرانکیلوگرم100500
412آجدار10 الی 306*2بنگاه تهرانکیلوگرم101500
514آجدار10 الی 306*2بنگاه تهرانکیلوگرم102500

سیم-خاردار-حلقوی-تبری

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفقطر حلقه(cm)ضخامت مفتول(mm)ضخامت خار(mm)تحویلواحدقیمت(ریال)
1602.80.5بنگاه تهرانحلقهتماس بگیرید
2902.80.5بنگاه تهرانحلقهتماس بگیرید

سیم-خاردار-حلقوی

قیمت سیم خاردار حلقوی سوزنی

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفقطر حلقه(cm)ضخامت مفتول(mm)ضخامت خار(mm)تحویلواحدقیمت (ریال)
1602.82بنگاه تهرانحلقهتماس بگیرید
2902.82بنگاه تهرانحلقهتماس بگیرید

سیم-خاردار-خطی

قیمت سیم خاردار خطی

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفنوعضخامت مفتول(mm)ضخامت خار(mm)تحویلواحدقیمت(ریال)
1سوزنی2.52بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
2تبری2.50.5بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

سیم-مفتولی-مسوار

قیمت سیم مفتولی مسوار

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتتحویلواحدقیمت(ریال)
11.2کلافبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
21.5کلافبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
32کلافبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
42.5کلافبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
53 الی 8کلافبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

سیم-مفتولی-گالوانیزه

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

آخرین بروزرسانی:1400/06/08
تلفن:34033-031
ردیفضخامت سیم(mm)حالتوزنتحویلواحدقیمت (ریال)
10.7کلاف80 الی 350بنگاه تهرانکیلوگرم301500
21کلاف80 الی 350بنگاه تهرانکیلوگرم300000
31.2(رابیتس بندی)کلاف80 الی 350بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
41.5(اسکوپ)کلاف80 الی 350بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
52کلاف80 الی 350بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
62.2کلاف80 الی 350بنگاه تهرانکیلوگرم235000
72.4کلاف80 الی 350بنگاه تهرانکیلوگرم235000
82.8کلاف80 الی 350بنگاه تهرانکیلوگرم235000
93کلاف80 الی 350بنگاه تهرانکیلوگرم235000
103.5کلاف80 الی 350بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
114کلاف80 الی 350بنگاه تهرانکیلوگرم239000
125کلاف80 الی 350بنگاه تهرانکیلوگرم244500
125کلاف80 الی 350بنگاه تهرانکیلوگرم244000

توری-مرغی

قیمت توری مرغی

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفابعاد(cm)ضخامت مفتول(mm)چشمه(inch)تحویلواحدقیمت(ریال)
1120*45000.4"3.4بنگاه تهرانرولتماس بگیرید
2120*45000.5"1بنگاه تهرانرولتماس بگیرید

توری-پرسی

قیمت توری پرسی

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت مفتول(mm)چشمه(cm)ابعاد(m)تحویلواحدقیمت (ریال)
13.34*42*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
23.42*22*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
33.52*22*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
444*42*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

توری-فرنگی

قیمت توری فرنگی

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفابعاد(cm)ضخامت مفتول(mm)چشمه(inch)تحویلواحدقیمت (ریال)
1120*20000.85"1.2 1بنگاه تهرانرولتماس بگیرید
2150*20000.85"1.2 1بنگاه تهرانرولتماس بگیرید
3180*20000.85"1.2 1بنگاه تهرانرولتماس بگیرید

توری-گابیون

قیمت توری گابیون

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت مفتول(mm)چشمه(cm)تحویلواحدقیمت(ریال)
11.710*8بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
21.95*5بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
325*5بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
426*8بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
5210*8بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
62.55*6بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
72.510*8بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
836*5بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
9310*8بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

توری-حصاری-فنس

قیمت توری حصاری (فنس)

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)چشمه(cm)طول(m)عرضتحویلواحدقیمت (ریال)
125.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
22.15.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
32.25.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
42.45.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
52.65.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
62.75.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
72.85.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
835.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

مفتول-حرارتی

قیمت مفتول حرارتی

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفضخامت سیم(mm)نوع محصولحالتتحویلواحدقیمت(ریال)
15.5فابریککلاف(1008فوق کشش)بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
26.5فابریککلاف(1008فوق کشش)بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
35.5فابریککلاف(1006فوق کشش)بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
46.5فابریککلاف(1006فوق کشش)بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
58فابریککلافبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
610آجدارکلافبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

زیگزاگ

قیمت زیگزاگ

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفطولضخامت(mm)حالتتحویلواحدقیمت(ریال)
1کلاف4.8شاخهبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
2کلاف5شاخهبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
355cm5شاخهبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
465cm5شاخهبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
575cm5شاخهبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

سیم-مفتولی-سیاه

قیمت سیم مفتولی سیاه

آخرین بروزرسانی:1400/06/09
تلفن:34033-031
ردیفضخامت سیم(mm)حالتتحویلوزن کلافواحدقیمت(ریال)
11.5کلاف(تسمه)بنگاه 20کیلوگرم205500
21.5کلاف(فابریک)بنگاه 20کیلوگرم215500
32.5کلاف(تسمه)بنگاه 35کیلوگرم205500
42.5کلاف(فابریک)بنگاه35کیلوگرم215500
53کلاف(تسمه)بنگاه20کیلوگرم206500
63کلاف(فابریک)بنگاه 20کیلوگرم214500
74کلاف(تسمه)بنگاه 20کیلوگرم206500
84کلاف(فابریک)بنگاه 20کیلوگرم214500
94.8کلاف(تسمه)بنگاه 20کیلوگرمتماس بگیرید
104.8کلاف(فابریک)بنگاه 20کیلوگرمتماس بگیرید