لیست قیمت ورق

اسلایدر ورق

ورق فولاد سبا

قیمت ورق سیاه st37 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:1400/06/09
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
12رولعرض2کارخانه اصفهانمنتظر تماس شما هستیم
21.5رولعرض 1.25کارخانه اصفهانباما تماس بگیرید
31.5رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
42رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
52رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
62رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
72.5رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
82.5رولعرض1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
92.5رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
103رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
113رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
123رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگییرید
133.5رول عرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
143.5رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
153.5رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
164رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
174رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
184رولعرض1.5کارخانه اصفهانتمکاس بگیرید
195رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
205رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
215رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
226رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
236رولعرض1.5کارخانه اصفهان276000
248رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
258رولعرض1.5کارخانه اصفهان256000
2610رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
2710رولعرض1.5کارخانه اصفهان267000
2812رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
2912رولعرض1.5کارخانه اصفهان256000
3015رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
3115رولعرض1.5کارخانه اصفهان256000
ورق فولاد سبا

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:1399/08/14
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
11.5رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
21.5رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
31.5رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
42رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
52رولعرض 1.25کارخانه اصفهان231000
62رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
72.5رولعرض1کارخانه اصفهان220000
82.5رولعرض1.25کارخانه اصفهان220000
92.5رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
103رولعرض1کارخانه اصفهان220000
113رولعرض 1.25کارخانه اصفهان220000
123رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
133.5رول عرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
143.5رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
153.5رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
164رولعرض1کارخانه اصفهان220000
174رولعرض 1.25کارخانه اصفهان220000
184رولعرض1.5کارخانه اصفهان190000
195رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
205رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
323ساده20*20داریم123000
32
215رولعرض1.5کارخانه اصفهان165000
226رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
236رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
248رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
258رولعرض1.5کارخانه اصفهان160000
2610رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
2710رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
2812رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
2912رولعرض1.5کارخانه اصفهان160000
3015رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
3115رولعرض1.5کارخانه اصفهان160000
ورق فولاد سبا

قیمت ورق سیاه st37 فولاد سبا

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
12رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
22رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
32رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
43رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
53رولعرض1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
63رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
74رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
84رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
94رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
105رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
115رول عرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
125رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
136رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
146رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
158رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
168رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
1710رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
1810رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
1912رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
2012رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
ورق فولاد سبا

قیمت ورق سیاه st52 فولاد سبا

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
12رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
22رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
32رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
43رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
53رولعرض1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
63رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
74رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
84رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
94رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
105رولعرض1کارخانه اصفهانتماس بگیرید
115رول عرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
125رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
136رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
146رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
158رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
168رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
1710رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
1810رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید
1912رولعرض 1.25کارخانه اصفهانتماس بگیرید
2012رولعرض1.5کارخانه اصفهانتماس بگیرید

ورق کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه st37 کاویان

آخرین بروزرسانی:1400/06/09
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
18شیت6*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
210شیت6*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
310شیت6*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
412شیت6*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
512شیت6*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
615شیت6*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
715شیت6*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
820شیت6*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
920شیت6*1.5کارخانه اهواز255000
1025شیت6*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
1125شیت6*1.5کارخانه اهواز245000
1230شیتطول*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
1330شیتطول*1.5کارخانه اهواز245000
1435شیتطول*1.25کارخانه اهواز245000
1535شیتطول*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
1640شیتطول*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
1740شیتطول*1.5کارخانه اهواز245000
1850شیتطول*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
1960شیتطول*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
2070شیتطول*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
2180شیتطول*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
ورق کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه st52 کاویان

آخرین بروزرسانی:1399/08/12
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
18شیت6*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
210شیت6*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
310شیت6*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
412شیت6*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
512شیت6*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
615شیت6*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
715شیت6*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
820شیت6*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
920شیت6*1.5کارخانه اهواز169000
1025شیت6*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
1125شیت6*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
1230شیتطول*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
1330شیتطول*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
1435شیتطول*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
1535شیتطول*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
1640شیتطول*1.25کارخانه اهوازتماس بگیرید
1740شیتطول*1.5کارخانه اهواز174000
1850شیتطول*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
1960شیتطول*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید
2070شیتطول*1.5کارخانه اهواز174000
2180شیتطول*1.5کارخانه اهوازتماس بگیرید

ورق فولاد اکسین خوزستان

قیمت ورق st37 سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی:1400/06/09
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
18شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
210شیت6*2کارخانه اهواز313000
310شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
412شیت6*2کارخانه اهواز310000
512شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
615شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
715شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
820شیت6*2کارخانه اهواز303000
920شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1025شیت6*2کارخانه اهواز281000
1125شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1230شیت6*2کارخانه اهواز291000
1330شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1435شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1535شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1640شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1740شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1850شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1950شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
2060شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
2160شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
2270شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
2370شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
2480شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
2580شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
2690شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
2790شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
28100شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
29100شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
ورق فولاد اکسین خوزستان

قیمت ورق st52 سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی:1400/4/31
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
18شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
210شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
310شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
412شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
512شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
615شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
715شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
820شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
920شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1025شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1125شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1230شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1330شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1435شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1535شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1640شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1740شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1850شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
1950شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
2060شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
2160شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
2270شیت6*2کارخانه اهواز190000
2370شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
2480شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
2580شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
2690شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
2790شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
28100شیت6*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
29100شیت12*2کارخانه اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد گیلان

قیمت ورق سیاه st37 گیلان

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
12رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
22رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
32رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
42رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
52.5رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
62.5رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
72.5رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
82.5رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
93رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
103رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
113رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
123رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
133.5رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
143.5رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
153.5رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
163.5رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
174رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
184رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
194رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
204رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
215رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
225رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
235رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
245رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
256رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
266رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
276رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
286رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
298رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
308رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
318رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
328رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
3310رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
3410رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
3510رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
3610رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
3712رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
3812رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
3912رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
4012رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
4115رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
4215رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
4315رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
4415رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد گیلان

قیمت ورق سیاه st52 گیلان

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
12رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
22رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
32رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
42رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
52.5رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
62.5رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
72.5رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
82.5رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
93رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
103رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
113رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
123رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
133.5رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
143.5رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
153.5رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
163.5رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
174رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
184رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
194رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
204رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
215رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
225رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
235رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
245رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
256رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
266رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
276رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
286رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
298رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
308رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
318رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
328رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
3310رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
3410رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
3510رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
3610رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
3712رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
3812رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
3912رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
4012رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
4115رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
4215رولعرض1بنگاه تهرانتماس بگیرید
4315رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
4415رولعرض1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
ورق-سیاه-قطعات

قیمت ورق سیاه st37 قطعات

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
18شیت6*1.2بنگاه تماس بگیرید
28شیت6*1.2کارخانهتماس بگیرید
310شیت6*1.2بنگاه تماس بگیرید
410شیت6*1.2کارخانهتماس بگیرید
512شیت6*1.2بنگاه تماس بگیرید
612شیت6*1.2کارخانهتماس بگیرید
715شیت6*1.2بنگاه تماس بگیرید
815شیت6*1.2کارخانهتماس بگیرید
920شیت6*1.2بنگاه تماس بگیرید
1020شیت6*1.2کارخانهتماس بگیرید
1125شیت6*1.2بنگاه تماس بگیرید
1225شیت6*1.2کارخانهتماس بگیرید
ورق-سیاه-قطعات

قیمت ورق سیاه st52 قطعات

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
18شیت6*1.2بنگاه تماس بگیرید
28شیت6*1.2کارخانهتماس بگیرید
310شیت6*1.2بنگاه تماس بگیرید
410شیت6*1.2کارخانهتماس بگیرید
512شیت6*1.2بنگاه تماس بگیرید
612شیت6*1.2کارخانهتماس بگیرید
715شیت6*1.2بنگاه تماس بگیرید
815شیت6*1.2کارخانهتماس بگیرید
920شیت6*1.2بنگاه تماس بگیرید
1020شیت6*1.2کارخانهتماس بگیرید
1125شیت6*1.2بنگاه تماس بگیرید
1225شیت6*1.2کارخانهتماس بگیرید

ورق-گالوانیزه-خودرو-شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی:1400/06/18
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)عرض(mm)حالتتحویلواحدقیمت ورق(ریال)
10.3عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
20.3عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
30.3عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
40.3عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
50.4عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
60.4عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
70.4عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
80.4عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
90.5عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
100.5عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
110.5عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
120.5عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
130.6عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
140.6عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
150.6عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
160.6عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
170.7عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
180.7عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
190.7عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
200.7عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
210.8عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
220.8عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
230.8عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
240.8عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
250.9عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
260.9عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
270.9عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
280.9عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
291عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
301عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
311عرض1.25رول کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
321عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
331.25عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
341.25عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
351.25عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
361.25عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
371.5عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
381.5عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
391.5عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
401.5عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
412عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
422عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
432عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
442عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق هفت-الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی:1400/06/09
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)عرض(mm)حالتتحویلواحدقیمت ورق(ریال)
10.3عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
20.3عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
30.3عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
40.3عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
50.4عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
60.4عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
70.4عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
80.4عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
90.5عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
100.5عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرم312000
110.5عرض1.25رولکارخانهکیلوگرم310000
120.5عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
130.6عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
140.6عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
150.6عرض1.25رولکارخانهکیلوگرم299000
160.6عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
170.7عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
180.7عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
190.7عرض1.25رولکارخانهکیلوگرم293000
200.7عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
210.8عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
220.8عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
230.8عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
240.8عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
250.9عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
260.9عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
270.9عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
280.9عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
291عرض1رولکارخانهکیلوگرم294000
301عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
311عرض1.25رول کارخانهکیلوگرم292000
321عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
331.25عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
341.25عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
351.25عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
361.25عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
371.5عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
381.5عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
391.5عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
401.5عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
412عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
422عرض1رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
432عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
442عرض1.25رولبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

ورق تاراز

قیمت ورق گالوانیزه تاراز

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)عرض(mm)حالتتحویلواحدقیمت ورق(ریال)
10.4عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
20.4عرض1رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
30.4عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
40.4عرض1.25رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
50.45عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
60.45عرض1رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
70.45عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
80.45عرض1.25رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
90.5عرض1رولکارخانهکیلوگرم316000
100.5عرض1رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
110.5عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
120.5عرض1.25رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
130.6عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
140.6عرض1رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
150.6عرض1.25رولکارخانهکیلوگرم314000
160.6عرض1.25رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
170.7عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
180.7عرض1رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
190.7عرض1.25رولکارخانهکیلوگرم296000
200.7عرض1.25رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
210.8عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
220.8عرض1رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
230.8عرض1.25رولکارخانهکیلوگرم290000
240.8عرض1.25رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
250.9عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
260.9عرض1رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
270.9عرض1.25رول کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
280.9عرض1.25رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
291عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
301عرض1رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
311عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
321عرض1.25رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
331.25عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
341.25عرض1رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
351.25عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
361.25عرض1.25رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
371.5عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
381.5عرض1رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
391.5عرض1.25رولکارخانهکیلوگرم294000
401.5عرض1.25رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
411.8عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
421.8عرض1رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
431.8عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
441.8عرض1.25رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
452عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
462عرض1رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
472عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
482عرض1.25رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید

ورق-گالوانیزه-کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)عرض(mm)حالتتحویلواحدقیمت ورق(ریال)
10.3عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
20.35عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
30.4عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
40.45عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
50.5عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
60.55عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
70.6عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
80.7عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
90.8عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
101عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
111.2عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
121.25عرض1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
131.5عرض1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید