لوله استنلس استیل

لوله استنلس استیل صنعتی 316

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) آنالیز رده طول واحد محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله استنلس استیل 8 اینچ 219.1 8 316 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
2 لوله استنلس استیل 1 اینچ 33.4 1 316 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
3 لوله استنلس استیل 3/4 اینچ 26.7 3/4 316 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
4 لوله استنلس استیل 8 اینچ 219.1 8 316 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
5 لوله استنلس استیل 6 اینچ 168.3 6 316 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
6 لوله استنلس استیل 6 اینچ 168.3 6 316 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
7 لوله استنلس استیل 10 اینچ 273.1 10 316 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
8 لوله استنلس استیل 12 اینچ 323.9 12 316 20 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
9 لوله استنلس استیل 12 اینچ 323.9 12 316 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
10 لوله استنلس استیل 2 اینچ 60.3 2 316 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
11 لوله استنلس استیل 1 اینچ 33.4 1 316 80 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
12 لوله استنلس استیل 2 اینچ 60.3 2 316 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
13 لوله استنلس استیل 4 اینچ 114.3 4 316 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
14 لوله استنلس استیل 1/2 اینچ 21.3 1/2 316 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
15 لوله استنلس استیل 1/2 2 اینچ 73 1/2 2 316 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
16 لوله استنلس استیل 3 اینچ 88.9 3 316 80 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
17 لوله استنلس استیل 1/4 1 اینچ 42.2 1/4 1 316 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
18 لوله استنلس استیل 1/2 اینچ 21.3 1/2 316 80 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
19 لوله استنلس استیل 3/4 اینچ 26.7 3/4 316 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
20 لوله استنلس استیل 1 اینچ 33.4 1 316 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
21 لوله استنلس استیل 1/2 اینچ 21.3 1/2 316 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
22 لوله استنلس استیل 3 اینچ 88.9 3 316 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 316 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/06

لوله استنلس استیل صنعتی 304

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) آنالیز رده طول واحد محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله استنلس استیل 3 اینچ 88.9 3 304 80 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
2 لوله استنلس استیل 1/2 2 اینچ 73 1/2 2 304 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
3 لوله استنلس استیل 10 اینچ 273.1 10 304 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
4 لوله استنلس استیل 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 304 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
5 لوله استنلس استیل 3 اینچ 88.9 3 304 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
6 لوله استنلس استیل 6 اینچ 168.3 6 304 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
7 لوله استنلس استیل 3/4 اینچ 26.7 3/4 304 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
8 لوله استنلس استیل 12 اینچ 323.9 12 304 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
9 لوله استنلس استیل 8 اینچ 219.1 8 304 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
10 لوله استنلس استیل 1 اینچ 114.3 4 304 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
11 لوله استنلس استیل 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 304 80 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
12 لوله استنلس استیل 3/4 اینچ 26.7 3/4 304 80 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
13 لوله استنلس استیل 2 اینچ 60.3 2 304 80 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
14 لوله استنلس استیل 4 اینچ 114.3 4 304 80 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
15 لوله استنلس استیل 5 اینچ 141.3 5 304 80 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
16 لوله استنلس استیل 1 اینچ 33.4 1 304 80 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
17 لوله استنلس استیل 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 304 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
18 لوله استنلس استیل 1 اینچ 33.4 1 304 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
19 لوله استنلس استیل 2 اینچ 60.3 2 304 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
20 لوله استنلس استیل 5 اینچ 141.3 5 304 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
21 لوله استنلس استیل 3/4 اینچ 26.7 3/4 304 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
22 لوله استنلس استیل 1/2 اینچ 21.3 1/2 304 80 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
23 لوله استنلس استیل 1/4 1 اینچ 42.2 1/4 1 304 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
24 لوله استنلس استیل 1/2 اینچ 21.3 1/2 304 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
25 لوله استنلس استیل 1 اینچ 33.4 1 304 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
26 لوله استنلس استیل 2 اینچ 60.3 2 304 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
27 لوله استنلس استیل 6 اینچ 168.3 6 304 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
28 لوله استنلس استیل 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 304 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
29 لوله استنلس استیل 1/2 2 اینچ 73 1/2 2 304 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
30 لوله استنلس استیل 1/4 1 اینچ 42.2 1/4 1 304 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
31 لوله استنلس استیل 1/2 اینچ 21.3 1/2 304 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
32 لوله استنلس استیل 3 اینچ 88.9 3 304 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
33 لوله استنلس استیل 4 اینچ 114.3 4 304 40 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 304 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/06

لوله استنلس استیل صنعتی 1.4841

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) آنالیز رده طول واحد محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله استنلس استیل 1 اینچ 33.4 1 1.4841 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 1.4841 تماس بگیرید
2 لوله استنلس استیل 2 اینچ 60.3 2 1.4841 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 1.4841 تماس بگیرید
3 لوله استنلس استیل 3 اینچ 88.9 3 1.4841 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 1.4841 تماس بگیرید
4 لوله استنلس استیل 4 اینچ 101.2 4 1.4841 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 1.4841 تماس بگیرید
5 لوله استنلس استیل 5 اینچ 141.3 5 1.4841 10 6 کیلوگرم درب بنگاه لوله استنلس استیل صنعتی 1.4841 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/06

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031