لیست قیمت انواع توری

توری مش

ردیف نام محصول قطر(mm) چشمه (cm) وزن یک متر وزن هر برگ حالت محل تحویل کارخانه طول عرض وزن قیمت
1 توری مش چشمه 15*15 سانتی متر 8 15*15 5.26 75.74 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
2 توری مش چشمه 10*10 سانتی متر 8 10*10 7.89 113.62 ساده درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
3 توری مش چشمه 25*25 سانتی متر 8 25*25 3.16 45.5 ساده درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
4 توری مش چشمه 10*10 سانتی متر 14 10*10 25 300 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
5 توری مش چشمه 25*25 سانتی متر 14 25*25 10 120 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
6 توری مش چشمه 20*20 سانتی متر 14 20*20 13 150 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
7 توری مش چشمه 15*15 سانتی متر 14 15*15 18 210 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
8 توری مش چشمه 30*30 سانتی متر 14 30*30 9.5 113 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
9 توری مش چشمه 15*15 سانتی متر 6 15*15 2.96 42.62 ساده درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
10 توری مش چشمه 10*10 سانتی متر 6 10*10 4.44 63.94 ساده درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
11 توری مش چشمه 25*25 سانتی متر 6 30*30 1.48 21.31 ساده درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
12 توری مش چشمه 25*25 سانتی متر 6 25*25 1.77 25.49 ساده درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
13 توری مش چشمه 20*20 سانتی متر 6 20*20 2.22 31.97 ساده درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
14 توری مش چشمه 15*15سانتی متر 10 15*15 8.22 118.37 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
15 توری مش چشمه 10*10 سانتی متر 8 10*10 7.89 113.62 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
16 توری مش چشمه 30*30 سانتی متر 8 30*30 263 37.87 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
17 توری مش چشمه 25*25 سانتی متر 8 25*25 3.16 45.5 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
18 توری مش چشمه 20*20 سانتی متر 12 20*20 8.89 128.02 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
19 توری مش چشمه 20*20 سانتی متر 8 20*20 3.94 56.74 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
20 توری مش چشمه 15*15 سانتی متر 12 15*15 11.86 170.78 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
21 توری مش چشمه 10*10سانتی متر 12 10*10 17.78 256.03 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
22 توری مش چشمه 30*30 سانتی متر 12 30*30 5.93 85.32 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
23 توری مش چشمه 10*10سانتی متر 10 10*10 12.33 177.55 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
24 توری مش چشمه 30*30 سانتی متر 10 30*30 4.11 59.88 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
25 توری مش چشمه 25*25 سانتی متر 10 25*25 4.93 70.99 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
26 توری مش چشمه 20*20 سانتی متر 10 20*20 6.16 88.7 آجدار درب بنگاه توری مش تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/09

توری گابیون

ردیف نام محصول قطر(mm) چشمه (cm) وزن یک متر وزن هر برگ حالت محل تحویل کارخانه طول عرض وزن قیمت
1 توری گابیون چشمه 8*10 سانتی متر 1.8 10*8 رول درب بنگاه توری گابیون درخواستی درخواستی تماس بگیرید
2 توری گابیون چشمه 6*10 سانتی متر 2 10*6 رول درب بنگاه توری گابیون درخواستی درخواستی تماس بگیرید
3 توری گابیون چشمه 8*10 سانتی متر 2 10*8 رول درب بنگاه توری گابیون درخواستی درخواستی تماس بگیرید
4 توری گابیون چشمه 6*8 سانتی متر 2 8*6 رول درب بنگاه توری گابیون درخواستی درخواستی تماس بگیرید
5 توری گابیون چشمه 6*6 سانتی متر 1.8 6*6 رول درب بنگاه توری گابیون درخواستی درخواستی تماس بگیرید
6 توری گابیون چشمه 6*10 سانتی متر 3 10*6 رول درب بنگاه توری گابیون درخواستی درخواستی تماس بگیرید
7 توری گابیون چشمه 8*10 سانتی متر 3 10*8 رول درب بنگاه توری گابیون درخواستی درخواستی تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/09

توری مرغی

ردیف نام محصول قطر(mm) چشمه (cm) وزن یک متر وزن هر برگ حالت محل تحویل کارخانه طول عرض وزن قیمت
1 توری مرغی چشمه 8.7 سانتی متر 8.7 رول درب بنگاه توری مرغی 45 1.2 نیمه سنگین تماس بگیرید
2 توری مرغی چشمه 8.7 سانتی متر 8.7 رول درب بنگاه توری مرغی 45 1.2 سبک تماس بگیرید
3 توری مرغی چشمه 8.7 سانتی متر 8.7 رول درب بنگاه توری مرغی 45 1.2 سنگین تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/09

توری پرسی

ردیف نام محصول قطر(mm) چشمه (cm) وزن یک متر وزن هر برگ حالت محل تحویل کارخانه طول عرض وزن قیمت
1 توری پرسی چشمه 2*2 سانتی متر 2*2 رول درب بنگاه توری پرسی 2 1 تماس بگیرید
2 توری پرسی چشمه 4*4 سانتی متر 4*4 رول درب بنگاه توری پرسی 2 1 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/09

توری حصاری

ردیف نام محصول قطر(mm) چشمه (cm) وزن یک متر وزن هر برگ حالت محل تحویل کارخانه طول عرض وزن قیمت
1 توری حصاری قطر 2.5 سانتی متر 2.5 4*4 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
2 توری حصاری قطر 4 سانتی متر 4 6*6 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
3 توری حصاری قطر 4 سانتی متر 4 5*5 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
4 توری حصاری قطر 4 سانتی متر 4 4*4 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
5 توری حصاری قطر 3 سانتی متر 3 6*6 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
6 توری حصاری قطر 3 سانتی متر 3 5*5 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
7 توری حصاری قطر 3 سانتی متر 3 4*4 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
8 توری حصاری قطر 2.5 سانتی متر 2.5 6*6 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
9 توری حصاری قطر 2.5 سانتی متر 2.5 5*5 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
10 توری حصاری قطر 2.7 سانتی متر 2.7 4*4 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
11 توری حصاری قطر 2.4 سانتی متر 2.4 6*6 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
12 توری حصاری قطر 2.4 سانتی متر 2.4 5*5 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
13 توری حصاری قطر 2.4 سانتی متر 2.4 4*4 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
14 توری حصاری قطر 2.2 سانتی متر 2.2 6*6 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
15 توری حصاری قطر 2.2 سانتی متر 2.2 5*5 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
16 توری حصاری قطر 2.2 سانتی متر 2.2 4*4 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
17 توری حصاری قطر 2.7 سانتی متر 2.7 6*6 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
18 توری حصاری قطر 2.7 سانتی متر 2.7 5*5 رول درب بنگاه توری حصاری درخواستی درخواستی تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/09

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031