لیست قیمت انواع سیم

سیم مسوار

ردیف نام محصول قطر(mm) حالت وزن محل تحویل کارخانه ضخامت قیمت
1 سیم مسوار قطر 4 میلی متر 4 شاخه یک متری 0.098 درب بنگاه سیم مسوار تماس بگیرید
2 سیم مسوار قطر 4.5 میلی متر 4.5 شاخه یک متری 0.124 درب بنگاه سیم مسوار تماس بگیرید
3 سیم مسوار قطر 5 میلی متر 5 شاخه یک متری 0.153 درب بنگاه سیم مسوار تماس بگیرید
4 سیم مسوار قطر 5.5 میلی متر 5.5 شاخه یک متری 0.185 درب بنگاه سیم مسوار تماس بگیرید
5 سیم مسوار قطر 6 میلی متر 6 شاخه یک متری 0.220 درب بنگاه سیم مسوار تماس بگیرید
6 سیم مسوار قطر 6.5 میلی متر 6.5 شاخه یک متری 0.258 درب بنگاه سیم مسوار تماس بگیرید
7 سیم مسوار قطر 7 میلی متر 7 شاخه یک متری 0.300 درب بنگاه سیم مسوار تماس بگیرید
8 سیم مسوار قطر 7.5 میلی متر 7.5 شاخه یک متری 0.344 درب بنگاه سیم مسوار تماس بگیرید
9 سیم مسوار قطر 8 میلی متر 8 شاخه یک متری 0.391 درب بنگاه سیم مسوار تماس بگیرید
10 سیم مسوار قطر 9 میلی متر 9 شاخه یک متری 0.499 درب بنگاه سیم مسوار تماس بگیرید
11 سیم مسوار قطر 3 میلی متر 3 شاخه یک متری 0.055 درب بنگاه سیم مسوار تماس بگیرید
12 سیم مسوار قطر 3.5 میلی متر 3.5 شاخه یک متری 0.075 درب بنگاه سیم مسوار تماس بگیرید
13 سیم مسوار قطر 2.5 میلی متر 2.5 شاخه یک متری 0.038 درب بنگاه سیم مسوار تماس بگیرید
14 سیم مسوار قطر 2 میلی متر 2 شاخه یک متری 0.0245 درب بنگاه سیم مسوار تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/10

سیم خاردار

ردیف نام محصول قطر(mm) حالت وزن محل تحویل کارخانه ضخامت قیمت
1 سیم خاردار خطی سوزنی 2.5 میلی متر 20-25 درب بنگاه سیم خاردار 2.5 تماس بگیرید
2 سیم خاردار خطی تبری 2.5 میلی متر 16 درب بنگاه سیم خاردار 2.5 تماس بگیرید
3 سیم خاردار حلقوی سوزنی 2.8 میلی متر 7 درب بنگاه سیم خاردار 2.8 تماس بگیرید
4 سیم خاردار حلقوی تبری 2.8 میلی متر 6 درب بنگاه سیم خاردار 2.8 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/10

سیم زیگزاگ

ردیف نام محصول قطر(mm) حالت وزن محل تحویل کارخانه ضخامت قیمت
1 سیم زیگزاگ ضخامت 70 سانتی متر کلاف درب بنگاه سیم زیگزاگ 70 تماس بگیرید
2 سیم زیگزاگ ضخامت 90 سانتی متر شاخه درب بنگاه سیم زیگزاگ 90 تماس بگیرید
3 سیم زیگزاگ ضخامت 80 سانتی متر کلاف درب بنگاه سیم زیگزاگ 80 تماس بگیرید
4 سیم زیگزاگ ضخامت 65 سانتی متر کلاف درب بنگاه سیم زیگزاگ 65 تماس بگیرید
5 سیم زیگزاگ ضخامت 60 سانتی متر کلاف درب بنگاه سیم زیگزاگ 60 تماس بگیرید
6 سیم زیگزاگ ضخامت 55 سانتی متر کلاف درب بنگاه سیم زیگزاگ 55 تماس بگیرید
7 سیم زیگزاگ ضخامت 100 سانتی متر شاخه درب بنگاه سیم زیگزاگ 100 تماس بگیرید
8 سیم زیگزاگ ضخامت 85 سانتی متر کلاف درب بنگاه سیم زیگزاگ 85 تماس بگیرید
9 سیم زیگزاگ ضخامت 95 سانتی متر شاخه درب بنگاه سیم زیگزاگ 95 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/10

سیم حرارتی

ردیف نام محصول قطر(mm) حالت وزن محل تحویل کارخانه ضخامت قیمت
1 سیم حرارتی 48 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم حرارتی 48 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/10

سیم گالوانیزه

ردیف نام محصول قطر(mm) حالت وزن محل تحویل کارخانه ضخامت قیمت
1 سیم گالوانیزه ضخامت 0.35 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 0.35 تماس بگیرید
2 سیم گالوانیزه ضخامت 2.7 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 2.7 تماس بگیرید
3 سیم گالوانیزه ضخامت 2.5 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 2.5 تماس بگیرید
4 سیم گالوانیزه ضخامت 2 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 2 تماس بگیرید
5 سیم گالوانیزه ضخامت 1.8 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 1.8 تماس بگیرید
6 سیم گالوانیزه ضخامت 1.6 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 1.6 تماس بگیرید
7 سیم گالوانیزه ضخامت 1.5 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 1.5 تماس بگیرید
8 سیم گالوانیزه ضخامت 1.2 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 1.2 تماس بگیرید
9 سیم گالوانیزه ضخامت 0.85 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 0.85 تماس بگیرید
10 سیم گالوانیزه ضخامت 0.5 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 0.5 تماس بگیرید
11 سیم گالوانیزه ضخامت 0.48 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 0.48 تماس بگیرید
12 سیم گالوانیزه ضخامت 0.4 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 0.4 تماس بگیرید
13 سیم گالوانیزه ضخامت 0.7 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 0.7 تماس بگیرید
14 سیم گالوانیزه ضخامت 2.7 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 2.7 تماس بگیرید
15 سیم گالوانیزه ضخامت 2.5 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 2.5 تماس بگیرید
16 سیم گالوانیزه ضخامت 2.2 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 2.2 تماس بگیرید
17 سیم گالوانیزه ضخامت 3 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 1.5 تماس بگیرید
18 سیم گالوانیزه ضخامت 4 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 4 تماس بگیرید
19 سیم گالوانیزه ضخامت 3.5 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 3.5 تماس بگیرید
20 سیم گالوانیزه ضخامت 3 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 3 تماس بگیرید
21 سیم گالوانیزه ضخامت 2.8 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 2.8 تماس بگیرید
22 سیم گالوانیزه ضخامت 2.4 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 2.4 تماس بگیرید
23 سیم گالوانیزه ضخامت 1 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم گالوانیزه 1 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/10

سیم آرماتوربندی

ردیف نام محصول قطر(mm) حالت وزن محل تحویل کارخانه ضخامت قیمت
1 مفتول آرماتوربندی 1.5 نرم 20-25 درب بنگاه سیم آرماتوربندی 1.5 تماس بگیرید
2 مفتول آرماتوربندی 2.5 نرم 20-25 درب بنگاه سیم آرماتوربندی 2.5 تماس بگیرید
3 مفتول آرماتوربندی 3 نرم 20-25 درب بنگاه سیم آرماتوربندی 3 تماس بگیرید
4 مفتول آرماتوربندی 4 نرم 20-25 درب بنگاه سیم آرماتوربندی 4 تماس بگیرید
5 مفتول آرماتوربندی فابریک 4 نرم 50 درب بنگاه سیم آرماتوربندی 4 تماس بگیرید
6 مفتول آرماتوربندی فابریک 3 نرم 50 درب بنگاه سیم آرماتوربندی 3 تماس بگیرید
7 مفتول آرماتوربندی فابریک 2.5 نرم 15 درب بنگاه سیم آرماتوربندی 2.5 تماس بگیرید
8 مفتول آرماتوربندی فابریک 1.5 نرم 15 درب بنگاه سیم آرماتوربندی 1.5 تماس بگیرید
9 سیم گالوانیزه ضخامت 5 میلی متر کلاف درب بنگاه سیم آرماتوربندی 5 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/10

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031