لیست قیمت تیرآهن هاش

هاش سنگین وارداتی

ردیف نام محصول سایز واحد طول وزن هر شاخه محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن هاش HEBسایز 28سانتی متر 28 کیلوگرم 12 1236 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
2 تیرآهن هاش HEBسایز 60سانتی متر 60 کیلوگرم 12 2544 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
3 تیرآهن هاش HEBسایز 55سانتی متر 55 کیلوگرم 12 2388 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
4 تیرآهن هاش HEBسایز 50سانتی متر 50 کیلوگرم 12 2244 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
5 تیرآهن هاش HEBسایز45سانتی متر 45 کیلوگرم 12 2052 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
6 تیرآهن هاش HEBسایز40سانتی متر 40 کیلوگرم 12 1860 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
7 تیرآهن هاش HEBسایز 36سانتی متر 36 کیلوگرم 12 1704 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
8 تیرآهن هاش HEBسایز 34سانتی متر 34 کیلوگرم 12 1608 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
9 تیرآهن هاش HEBسایز 32سانتی متر 32 کیلوگرم 12 1524 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
10 تیرآهن هاش HEBسایز 30سانتی متر 30 کیلوگرم 12 1404 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
11 تیرآهن هاش HEBسایز 10سانتی متر 10 کیلوگرم 12 245 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
12 تیرآهن هاش HEBسایز 26سانتی متر 26 کیلوگرم 12 1116 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
13 تیرآهن هاش HEBسایز 24سانتی متر 24 کیلوگرم 12 999 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
14 تیرآهن هاش HEBسایز 20 سانتی متر 20 کیلوگرم 12 736 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
15 تیرآهن هاش HEBسایز 22سانتی متر 22 کیلوگرم 12 858 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
16 تیرآهن هاش HEBسایز 18سانتی متر 18 کیلوگرم 12 615 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
17 تیرآهن هاش HEBسایز 16سانتی متر 16 کیلوگرم 12 512 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
18 تیرآهن هاش HEBسایز 14سانتی متر 14 کیلوگرم 12 405 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
19 تیرآهن هاش HEBسایز 12سانتی متر 12 کیلوگرم 12 321 بنگاه تهران هاش سنگین وارداتی 15,550 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/08

هاش سنگین ذوب آهن اصفهان

ردیف نام محصول سایز واحد طول وزن هر شاخه محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن هاش HEBسایز 16سانتی متر 16 کیلوگرم 12 512 بنگاه تهران هاش سنگین ذوب آهن اصفهان 15,550 تومان
2 تیرآهن هاش HEBسایز 18سانتی متر 18 کیلوگرم 12 615 بنگاه تهران هاش سنگین ذوب آهن اصفهان 15,550 تومان
3 تیرآهن هاش HEBسایز 20 سانتی متر 20 کیلوگرم 12 736 بنگاه تهران هاش سنگین ذوب آهن اصفهان 15,550 تومان
4 تیرآهن هاش HEBسایز 30سانتی متر 30 کیلوگرم 12 1404 بنگاه تهران هاش سنگین ذوب آهن اصفهان 15,550 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/08

هاش سبک وارداتی

ردیف نام محصول سایز واحد طول وزن هر شاخه محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن هاش HEAسایز 32سانتی متر 32 کیلوگرم 12 1173 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
2 تیرآهن هاش HEAسایز 60سانتی متر 60 کیلوگرم 12 2136 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
3 تیرآهن هاش HEAسایز 55سانتی متر 55 کیلوگرم 12 1992 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
4 تیرآهن هاش HEAسایز50سانتی متر 50 کیلوگرم 12 1860 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
5 تیرآهن هاش HEAسایز 45سانتی متر 45 کیلوگرم 12 1680 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
6 تیرآهن هاش HEAسایز 40سانتی متر 40 کیلوگرم 12 1500 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
7 تیرآهن هاش HEAسایز 36سانتی متر 36 کیلوگرم 12 1344 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
8 تیرآهن هاش HEAسایز 34سانتی متر 34 کیلوگرم 12 1260 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
9 تیرآهن هاش HEAسایز 36سانتی متر 36 کیلوگرم 12 1344 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
10 تیرآهن هاش HEAسایز 34سانتی متر 34 کیلوگرم 12 1260 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
11 تیرآهن هاش HEAسایز 22سانتی متر 22 کیلوگرم 12 606 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
12 تیرآهن هاش HEAسایز 30سانتی متر 30 کیلوگرم 12 999 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
13 تیرآهن هاش HEAسایز 20 سانتی متر 20 کیلوگرم 12 508 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
14 تیرآهن هاش HEAسایز 18سانتی متر 18 کیلوگرم 12 426 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
15 تیرآهن هاش HEAسایز 10سانتی متر 10 کیلوگرم 12 201 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
16 تیرآهن هاش HEAسایز 16سانتی متر 16 کیلوگرم 12 365 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
17 تیرآهن هاش HEAسایز 14سانتی متر 14 کیلوگرم 12 297 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
18 تیرآهن هاش HEAسایز 12سانتی متر 12 کیلوگرم 12 239 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
19 تیرآهن هاش HEAسایز 28سانتی متر 28 کیلوگرم 12 875 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
20 تیرآهن هاش HEAسایز 26سانتی متر 26 کیلوگرم 12 764 بنگاه تهران هاش سبک وارداتی 15,550 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/08

هاش سبک ذوب آهن اصفهان

ردیف نام محصول سایز واحد طول وزن هر شاخه محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن هاش HEAسایز 14سانتی متر 14 کیلوگرم 12 297 بنگاه تهران هاش سبک ذوب آهن اصفهان 15,550 تومان
2 تیرآهن هاش HEAسایز 16سانتی متر 16 کیلوگرم 12 365 بنگاه تهران هاش سبک ذوب آهن اصفهان 15,550 تومان
3 تیرآهن هاش HEAسایز 18سانتی متر 18 کیلوگرم 12 426 بنگاه تهران هاش سبک ذوب آهن اصفهان 15,550 تومان
4 تیرآهن هاش HEAسایز 20 سانتی متر 20 کیلوگرم 12 508 بنگاه تهران هاش سبک ذوب آهن اصفهان 15,550 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/08

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031