قیمت تیرآهن IPE

انبار

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 14 کرمانشاه 14 شاخه 120 - درب بنگاه انبار تماس بگیرید
2 تیرآهن 16 کرمانشاه 16 شاخه 170 - درب بنگاه انبار تماس بگیرید
3 تیرآهن 14 فایکو 14 شاخه 130 36 درب بنگاه انبار تماس بگیرید
4 تیرآهن 14 فایکو 14 شاخه 155 27 درب بنگاه انبار تماس بگیرید
5 تیرآهن 16 فایکو 16 شاخه 170 24 درب بنگاه انبار تماس بگیرید
6 تیرآهن 18 فایکو 18 شاخه 200 18 درب بنگاه انبار تماس بگیرید
7 تیرآهن 20 فایکو 20 شاخه 250 16 درب بنگاه انبار تماس بگیرید
8 تیرآهن 22 فایکو 22 شاخه 305 14 درب بنگاه انبار تماس بگیرید
9 تیرآهن 14 بناب 14 شاخه 125 - درب بنگاه انبار تماس بگیرید
10 تیرآهن 18 تبریز 18 شاخه 205 - درب بنگاه انبار تماس بگیرید
11 تیرآهن 16 اهواز 16 شاخه 165 - درب بنگاه انبار تماس بگیرید
12 تیرآهن 14 توس 14 شاخه 140 24 درب بنگاه انبار تماس بگیرید
13 تیرآهن 18 اهواز 18 شاخه 205 - درب بنگاه انبار تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1401/03/09

اشتهارد

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 14 اشتهارد 14 شاخه 117 39 درب بنگاه اشتهارد تومان
2 تیرآهن 14 اشتهارد 14 کیلوگرم 123 30 درب کارخانه اشتهارد تومان
3 تیرآهن 14 اشتهارد 14 کیلوگرم 145 30 درب کارخانه اشتهارد تومان
4 تیرآهن 14 اشتهارد 14 کیلوگرم 130 30 درب کارخانه اشتهارد تومان
5 تیرآهن 14 اشتهارد 14 کیلوگرم 130 44 درب کارخانه اشتهارد تومان
6 تیرآهن 16 اشتهارد 16 کیلوگرم 170 25 درب کارخانه اشتهارد تومان
7 تیرآهن 16 اشتهارد 16 کیلوگرم 165 33 درب کارخانه اشتهارد تومان
8 تیرآهن 18 اشتهارد 18 کیلوگرم 200 22 درب کارخانه اشتهارد تماس بگیرید
9 تیرآهن 20 اشتهارد 20 کیلوگرم 250 17 درب کارخانه اشتهارد تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/12

وارداتی

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 55 سنگین وارداتی 55 شاخه 1270 درب بنگاه وارداتی تومان
2 تیرآهن 33 سنگین وارداتی 33 شاخه 570 درب بنگاه وارداتی تومان
3 تیرآهن 40 سنگین وارداتی 40 شاخه 800 درب بنگاه وارداتی تومان
4 تیرآهن 45 سنگین وارداتی 45 شاخه 930 درب بنگاه وارداتی تومان
5 تیرآهن 50 سنگین وارداتی 50 شاخه 1090 درب بنگاه وارداتی تومان
6 تیرآهن 36 سنگین وارداتی 36 شاخه 600 درب بنگاه وارداتی تومان
7 تیرآهن 60 سنگین وارداتی 60 شاخه 1465 درب بنگاه وارداتی تومان
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/12

ترک

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 10 ترک سنگین 2 10 شاخه 100 - بنگاه اصفهان ترک تماس بگیرید
2 تیرآهن 12 ترک 8 شاخه 80 - بنگاه اصفهان ترک تومان
3 تیرآهن 12 ترک 8 شاخه 100 - بنگاه اصفهان ترک تومان
4 تیرآهن 8 ترک سبک 8 شاخه 48 - بنگاه اصفهان ترک 15,550 تومان
5 تیرآهن 8 ترک سنگین 8 شاخه 36 - بنگاه اصفهان ترک 15,550 تومان
6 تیرآهن 10 ترک سبک 10 شاخه 65 - بنگاه اصفهان ترک 15,550 تومان
7 تیرآهن 10 ترک سنگین شاخه 80 - بنگاه اصفهان ترک 15,550 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/11

کوثر اهواز

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 14 کوثر اهواز 14 کیلوگرم 135 40 درب کارخانه کوثر اهواز 15,550 تومان
2 تیرآهن 16 کوثر اهواز 16 کیلوگرم 167 33 درب کارخانه کوثر اهواز 15,550 تومان
3 تیرآهن 18 کوثر اهواز 18 کیلوگرم 215 27 درب کارخانه کوثر اهواز 15,550 تومان
4 تیرآهن 14 کوثر اهواز 14 شاخه 135 - بنگاه اصفهان کوثر اهواز 15,550 تومان
5 تیرآهن 16 کوثر اهواز 16 شاخه 170 - بنگاه اصفهان کوثر اهواز 15,550 تومان
6 تیرآهن 18 کوثر اهواز 18 شاخه 205 - بنگاه اصفهان کوثر اهواز 15,550 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/12

ماهان

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 14 سبک درجه 1.5 14 شاخه 122 21 درب کارخانه ماهان 15,550 تومان
2 تیرآهن 14 سبک درجه 1 14 شاخه 122 21 درب کارخانه ماهان 15,550 تومان
3 تیرآهن 16 درجه 1.5 16 شاخه 165 21 درب کارخانه ماهان 15,550 تومان
4 تیرآهن 16 درجه 1 16 شاخه 165 21 درب کارخانه ماهان 15,550 تومان
5 تیرآهن 18 درجه 1.5 18 شاخه 195 21 درب کارخانه ماهان 15,550 تومان
6 تیرآهن 18 درجه 1 18 شاخه 195 21 درب کارخانه ماهان 15,550 تومان
7 تیرآهن 14 سنگین درجه 1.5 14 شاخه 130 21 درب کارخانه ماهان 15,550 تومان
8 تیرآهن 14 سنگین درجه 1 14 شاخه 130 21 درب کارخانه ماهان 15,550 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/12

البرزغرب

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 14 البرز غرب 14 شاخه 132 30 درب کارخانه البرزغرب 15,550 تومان
2 تیرآهن 14 البرز غرب 14 شاخه 128 30 درب کارخانه البرزغرب 15,550 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/12

آریان فولاد

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 14 آریان فولاد 14 شاخه 110 40 درب بنگاه آریان فولاد 15,550 تومان
2 تیرآهن 14 آریان فولاد 14 کیلوگرم 140 40 درب کارخانه آریان فولاد 15,550 تومان
3 تیرآهن 16 آریان فولاد 16 شاخه 160 30 درب بنگاه آریان فولاد 15,550 تومان
4 تیرآهن 16 آریان فولاد 16 کیلوگرم 175 30 درب کارخانه آریان فولاد 15,550 تومان
5 تیرآهن 18 آریان فولاد 18 شاخه 215 21 درب بنگاه آریان فولاد 15,550 تومان
6 تیرآهن 18 آریان فولاد 18 کیلوگرم 205 21 درب کارخانه آریان فولاد 15,550 تومان
7 تیرآهن 20 آریان فولاد 20 شاخه 265 21 درب بنگاه آریان فولاد 15,550 تومان
8 تیرآهن 20 آریان فولاد 20 کیلوگرم 250 21 درب کارخانه آریان فولاد 15,550 تومان
9 تیرآهن 22 آریان فولاد 22 شاخه 300 16 درب بنگاه آریان فولاد 15,550 تومان
10 تیرآهن 22 آریان فولاد 22 کیلوگرم 295 16 درب کارخانه آریان فولاد 15,550 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/12

ناب تبریز

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 18 ناب تبریز 18 شاخه 210 24 درب بنگاه ناب تبریز تماس بگیرید
2 تیرآهن 18 ناب تبریز 18 کیلوگرم 210 24 درب کارخانه ناب تبریز تماس بگیرید
3 تیرآهن 14 ناب تبریز 14 شاخه 130 30 درب بنگاه ناب تبریز 19,300 تومان
4 تیرآهن 14 ناب تبریز 14 کیلوگرم 130 30 درب کارخانه ناب تبریز 19,300 تومان
5 تیرآهن 16 ناب تبریز 16 شاخه 170 27 درب بنگاه ناب تبریز 19,300 تومان
6 تیرآهن 16 ناب تبریز 16 کیلوگرم 170 27 درب کارخانه ناب تبریز 19,300 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1401/04/01

فایکو

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 14 فایکو 14 کیلوگرم 125 36 درب کارخانه فایکو 15,100 تومان
2 تیرآهن 14 فایکو 14 کیلوگرم 155 29 درب کارخانه فایکو 15,100 تومان
3 تیرآهن 16 فایکو 16 کیلوگرم 170 27 درب کارخانه فایکو 15,100 تومان
4 تیرآهن 18 فایکو 18 کیلوگرم 200 24 درب کارخانه فایکو 15,100 تومان
5 تیرآهن 20 فایکو 20 کیلوگرم 250 18 درب کارخانه فایکو 15,100 تومان
6 تیرآهن 22 فایکو 22 کیلوگرم 305 16 درب کارخانه فایکو 15,100 تومان
7 تیرآهن 24 فایکو 24 کیلوگرم 353 14 درب کارخانه فایکو 15,100 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1401/03/09

ظفر بناب

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 16 ظفربناب 16 کیلوگرم 170 12 درب کارخانه ظفر بناب تماس بگیرید
2 تیرآهن 20 ظفربناب 20 کیلوگرم 255 9 درب کارخانه ظفر بناب تماس بگیرید
3 تیرآهن 14 ظفربناب 14 کیلوگرم 130 18 درب کارخانه ظفر بناب 16,600 تومان
4 تیرآهن 18 ظفربناب 18 کیلوگرم 200 12 درب کارخانه ظفر بناب 16,600 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1401/08/08

احرامیان یزد

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 14 فولاد نورداحرامیان یزد 14 شاخه 135 36 درب بنگاه احرامیان یزد 15,550 تومان
2 تیرآهن 16 فولاد نورداحرامیان یزد 16 شاخه 180 24 درب بنگاه احرامیان یزد 15,550 تومان
3 تیرآهن 18 فولاد نورداحرامیان یزد 18 شاخه 218 21 درب بنگاه احرامیان یزد 15,550 تومان
4 تیرآهن 20 فولاد نورداحرامیان یزد 20 شاخه 257 18 درب بنگاه احرامیان یزد 15,550 تومان
5 تیرآهن 22 فولاد نورداحرامیان یزد 22 شاخه 310 18 درب بنگاه احرامیان یزد 15,550 تومان
6 تیرآهن 24 فولاد نورداحرامیان یزد 24 شاخه 355 14 درب بنگاه احرامیان یزد 15,550 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/11

تیرآهن کرمانشاه

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 14 کرمانشاه 14 شاخه 120 48 درب کارخانه تیرآهن کرمانشاه 15,550 تومان
2 تیرآهن 14 کرمانشاه 14 شاخه 130 44 درب کارخانه تیرآهن کرمانشاه 15,550 تومان
3 تیرآهن 14 کرمانشاه 14 شاخه 140 42 درب کارخانه تیرآهن کرمانشاه 15,550 تومان
4 تیرآهن 14 کرمانشاه 14 شاخه 150 40 درب کارخانه تیرآهن کرمانشاه 15,550 تومان
5 تیرآهن 16 کرمانشاه 16 شاخه 170 36 درب کارخانه تیرآهن کرمانشاه 15,550 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/11

نرمال ذوب آهن اصفهان

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 12 نرمال ذوب آهن اصفهان 12 شاخه 44 درب کارخانه نرمال ذوب آهن اصفهان تومان
2 تیرآهن 14 نرمال ذوب آهن اصفهان 14 شاخه 36 درب کارخانه نرمال ذوب آهن اصفهان تومان
3 تیرآهن 16 نرمال ذوب آهن اصفهان 16 شاخه 30 درب کارخانه نرمال ذوب آهن اصفهان تومان
4 تیرآهن 18 نرمال ذوب آهن اصفهان 18 شاخه 24 درب کارخانه نرمال ذوب آهن اصفهان تومان
5 تیرآهن 20 نرمال ذوب آهن اصفهان 20 شاخه 18 درب کارخانه نرمال ذوب آهن اصفهان تومان
6 تیرآهن 22 نرمال ذوب آهن اصفهان 22 شاخه 16 درب کارخانه نرمال ذوب آهن اصفهان تومان
7 تیرآهن 24 نرمال ذوب آهن اصفهان 24 شاخه 14 درب کارخانه نرمال ذوب آهن اصفهان تومان
8 تیرآهن 27 نرمال ذوب آهن اصفهان 27 شاخه 12 درب کارخانه نرمال ذوب آهن اصفهان تومان
9 تیرآهن 30 نرمال ذوب آهن اصفهان 30 شاخه 10 درب کارخانه نرمال ذوب آهن اصفهان تومان
بروزرسانی در تاریخ 1401/04/21

بنگاه اصفهان

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان انبار 12 شاخه 125 44 درب بنگاه بنگاه اصفهان تماس بگیرید
2 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان انبار 30 شاخه 506 10 درب بنگاه بنگاه اصفهان تماس بگیرید
3 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان انبار 14 شاخه 155 36 درب بنگاه بنگاه اصفهان 2,920,000 تومان
4 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان انبار 16 شاخه 190 30 درب بنگاه بنگاه اصفهان 3,520,000 تومان
5 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان انبار 18 شاخه 225 24 درب بنگاه بنگاه اصفهان 4,000,000 تومان
6 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان انبار 20 شاخه 275 18 درب بنگاه بنگاه اصفهان 4,850,000 تومان
7 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان انبار 22 شاخه 325 16 درب بنگاه بنگاه اصفهان 5,400,000 تومان
8 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان انبار 24 شاخه 375 14 درب بنگاه بنگاه اصفهان 7,000,000 تومان
9 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان انبار 27 شاخه 425 12 درب بنگاه بنگاه اصفهان 7,800,000 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1401/05/02

ذوب آهن اصفهان

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 24 کیلوگرم 375 14 درب کارخانه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
2 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 30 کیلوگرم 506 10 درب کارخانه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
3 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 12 کیلوگرم 125 44 درب کارخانه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 20 کیلوگرم 275 18 درب کارخانه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
5 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 22 کیلوگرم 325 16 درب کارخانه ذوب آهن اصفهان 17,150 تومان
6 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 18 کیلوگرم 225 24 درب کارخانه ذوب آهن اصفهان 17,150 تومان
7 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 27 کیلوگرم 425 12 درب کارخانه ذوب آهن اصفهان 17,800 تومان
8 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 16 کیلوگرم 190 30 درب کارخانه ذوب آهن اصفهان 18,550 تومان
9 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 14 کیلوگرم 155 36 درب کارخانه ذوب آهن اصفهان 18,800 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1401/05/02

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031