قیمت خاموت

خاموت

ردیف نام محصول سایز حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 خاموت 8 8 ساده درب بنگاه خاموت تماس بگیرید
2 خاموت 10 10 ساده درب بنگاه خاموت تماس بگیرید
3 خاموت 12 12 ساده درب بنگاه خاموت تماس بگیرید
4 خاموت 8 8 یک طرف مهندسی درب بنگاه خاموت تماس بگیرید
5 خاموت 10 10 یک طرف مهندسی درب بنگاه خاموت تماس بگیرید
6 خاموت 12 12 یک طرف مهندسی درب بنگاه خاموت تماس بگیرید
7 خاموت 12 12 دو طرف مهندسی درب بنگاه خاموت تماس بگیرید
8 خاموت 10 10 دو طرف مهندسی درب بنگاه خاموت تماس بگیرید
9 خاموت 8 8 دو طرف مهندسی درب بنگاه خاموت تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/16

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031