لیست قیمت خاموت

اسلایدر-خاموت
خاموت

قیمت خاموت

آخرین بروزرسانی:1400/06/09
تلفن:34033-031
ردیفسایز(mm)نوع خاموتتحویلواحدقیمت(ریال)
18سادهبنگاه اصفهانکیلوگرم190000
28مهندسیبنگاه اصفهانکیلوگرم195000
310سادهبنگاه اصفهانکیلوگرم185000
410مهندسیبنگاه اصفهانکیلوگرم196000
512سادهبنگاه اصفهانکیلوگرم185000
612مهندسیبنگاه اصفهانکیلوگرم196000
714سادهبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
814مهندسیبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید