لیست قیمت عرشه فولادی گالوانیزه

عرشه فولادی تاراز

ردیف نام محصول ضخامت عرض حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق 80 عرشه فولادی 80 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی تاراز تماس بگیرید
2 ورق 1.25عرشه فولادی 1.25 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی تاراز تماس بگیرید
3 ورق 1 عرشه فولادی 1 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی تاراز تماس بگیرید
4 ورق 90 عرشه فولادی 90 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی تاراز تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/12/07

عرشه فولادی کاشان

ردیف نام محصول ضخامت عرض حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق 1 عرشه فولادی 1 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی کاشان تماس بگیرید
2 ورق 80 عرشه فولادی 80 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی کاشان تماس بگیرید
3 ورق 90 عرشه فولادی 90 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی کاشان تماس بگیرید
4 ورق 1.25عرشه فولادی 1.25 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی کاشان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/12/07

عرشه فولادی شهرکرد

ردیف نام محصول ضخامت عرض حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق 80 عرشه فولادی 80 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی شهرکرد تماس بگیرید
2 ورق 90 عرشه فولادی 90 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی شهرکرد تماس بگیرید
3 ورق 1.25عرشه فولادی 1.25 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی شهرکرد تماس بگیرید
4 ورق 1 عرشه فولادی 1 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی شهرکرد تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/12/07

عرشه فولادی هفت الماس

ردیف نام محصول ضخامت عرض حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق 70 عرشه فولادی 70 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی هفت الماس تماس بگیرید
2 ورق 80 عرشه فولادی 80 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی هفت الماس تماس بگیرید
3 ورق 90 عرشه فولادی 90 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی هفت الماس تماس بگیرید
4 ورق 1 عرشه فولادی 1 1.25 شیت درب بنگاه عرشه فولادی هفت الماس تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/12/07

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031