قیمت لوله صنعتی

لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) ضخامت طول وزن هر شاخه محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله صنعتی 40 میلیمتر یاران 40 - 2.5 6 14 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
2 لوله صنعتی 28 میلیمتر یاران 28 - 2.5 6 9.5 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
3 لوله صنعتی 26 میلیمتر یاران 26 - 2.5 6 8.78 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
4 لوله صنعتی 25 میلیمتر یاران 25 - 2.5 6 8.4 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
5 لوله صنعتی 24 میلیمتر یاران 24 - 2.5 6 8.03 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
6 لوله صنعتی 22 میلیمتر یاران 22 - 2.5 6 7.29 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
7 لوله صنعتی 21 میلیمتر یاران 21 - 2.5 6 6.91 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
8 لوله صنعتی 48 میلیمتر یاران 48 - 2.5 6 16.6 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
9 لوله صنعتی 47 میلیمتر یاران 47 - 2.5 6 16.5 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
10 لوله صنعتی 45 میلیمتر یاران 45 - 2.5 6 15.78 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
11 لوله صنعتی 18 میلیمتر یاران 18 - 2.5 6 5.7 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
12 لوله صنعتی 38 میلیمتر یاران 20,38 - 2.5 6 13.26 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
13 لوله صنعتی 37 میلیمتر یاران 37 - 2.5 6 12.9 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
14 لوله صنعتی 35 میلیمتر یاران 35 - 2.5 6 12.1 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
15 لوله صنعتی 34 میلیمتر یاران 34 - 2.5 6 11.7 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
16 لوله صنعتی 33 میلیمتر یاران 33 - 2.5 6 11.4 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
17 لوله صنعتی 32 میلیمتر یاران 32 - 2.5 6 11 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
18 لوله صنعتی 30 میلیمتر یاران 30 - 2.5 6 10.2 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
19 لوله صنعتی 20 میلیمتر یاران 20 - 2.5 6 6.54 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
20 لوله صنعتی 19 میلیمتر یاران 19 - 2.5 6 6.54 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/28

لوله صنعتی ضخامت 2 یاران

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) ضخامت طول وزن هر شاخه محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله صنعتی 48 میلیمتر یاران 48 - 2 6 13.4 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
2 لوله صنعتی 24 میلیمتر یاران 24 - 2 6 6.6 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
3 لوله صنعتی 22 میلیمتر یاران 22 - 2 6 6.2 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
4 لوله صنعتی 21 میلیمتر یاران 21 - 2 6 5.7 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
5 لوله صنعتی 20 میلیمتر یاران 20 - 2 6 5.4 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
6 لوله صنعتی 19 میلیمتر یاران 19 - 2 6 5 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
7 لوله صنعتی 18 میلیمتر یاران 18 - 2 6 4.78 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
8 لوله صنعتی 16 میلیمتر یاران 16 - 2 6 4.18 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
9 لوله صنعتی 15 میلیمتر یاران 15 - 2 6 3.89 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
10 لوله صنعتی 14 میلیمتر یاران 14 - 2 6 3.59 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
11 لوله صنعتی 13 میلیمتر یاران 13 - 2 6 3.59 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
12 لوله صنعتی 54 میلیمتر یاران 54 - 2 6 14.6 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
13 لوله صنعتی 50 میلیمتر یاران 50 - 2 6 14 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
14 لوله صنعتی 51 میلیمتر یاران 51 - 2 6 14.6 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
15 لوله صنعتی 25 میلیمتر یاران 25 - 2 6 6.8 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
16 لوله صنعتی 47 میلیمتر یاران 47 - 2 6 13.3 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
17 لوله صنعتی 45 میلیمتر یاران 45 - 2 6 12.7 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
18 لوله صنعتی 40 میلیمتر یاران 40 - 2 6 11.3 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
19 لوله صنعتی 38 میلیمتر یاران 38 - 2 6 10.7 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
20 لوله صنعتی 37 میلیمتر یاران 37 - 2 6 10.4 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
21 لوله صنعتی 35 میلیمتر یاران 35 - 2 6 9.8 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
22 لوله صنعتی 34 میلیمتر یاران 34 - 2 6 9.5 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
23 لوله صنعتی 33 میلیمتر یاران 33 - 2 6 9.4 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
24 لوله صنعتی 32 میلیمتر یاران 32 - 2 6 8.9 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
25 لوله صنعتی 30 میلیمتر یاران 30 - 2 6 8.3 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
26 لوله صنعتی 28 میلیمتر یاران 28 - 2 6 7.7 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
27 لوله صنعتی 26 میلیمتر یاران 26 - 2 6 7 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 یاران تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/28

لوله صنعتی ضخامت 3 اصفهان

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) ضخامت طول وزن هر شاخه محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله صنعتی 3/4 اینچ اصفهان 26.7 3/4 3.5 6 11.9 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 3 اصفهان تماس بگیرید
2 لوله صنعتی 1 اینچ اصفهان 33.4 1 3 6 14.6 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 3 اصفهان تماس بگیرید
3 لوله صنعتی 1/4 1 اینچ اصفهان 42.2 1/4 1 3 6 18.6 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 3 اصفهان تماس بگیرید
4 لوله صنعتی 1/2 1 اینچ اصفهان 48.3 1/2 1 3 6 21.3 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 3 اصفهان تماس بگیرید
5 لوله صنعتی 2 اینچ اصفهان 60.3 2 3 6 26.5 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 3 اصفهان تماس بگیرید
6 لوله صنعتی 2.5 اینچ اصفهان 73 2.5 3 6 32.3 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 3 اصفهان تماس بگیرید
7 لوله صنعتی 3 اینچ اصفهان 88.9 3 3 6 39.2 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 3 اصفهان تماس بگیرید
8 لوله صنعتی 4 اینچ اصفهان 114.3 4 3 6 50.4 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 3 اصفهان تماس بگیرید
9 لوله صنعتی 1/2 اینچ اصفهان 21.3 1/2 3 6 9.4 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 3 اصفهان تماس بگیرید
10 لوله صنعتی 1/2 3 اینچ اصفهان 101.6 1/2 3 3 6 44.8 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 3 اصفهان تماس بگیرید
11 لوله صنعتی 5 اینچ اصفهان 141.3 5 3 6 62.3 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 3 اصفهان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/28

لوله صنعتی ضخامت 2.5 اصفهان

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) ضخامت طول وزن هر شاخه محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله صنعتی 3/4 اینچ اصفهان 26.7 3/4 2.5 6 9.8 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 اصفهان تماس بگیرید
2 لوله صنعتی 1 اینچ اصفهان 33.4 1 2.5 6 12.3 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 اصفهان تماس بگیرید
3 لوله صنعتی 1/4 1 اینچ اصفهان 42.2 1/4 1 2.5 6 15.5 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 اصفهان تماس بگیرید
4 لوله صنعتی 1/2 اینچ اصفهان 21.3 1/2 2.5 6 7.9 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 اصفهان تماس بگیرید
5 لوله صنعتی 1/2 1 اینچ اصفهان 48.3 1/2 1 2.5 6 17.8 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 اصفهان تماس بگیرید
6 لوله صنعتی 2 اینچ اصفهان 60.3 2 2.5 6 22.2 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 اصفهان تماس بگیرید
7 لوله صنعتی 2.5 اینچ اصفهان 73 2.5 2.5 6 26.8 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 اصفهان تماس بگیرید
8 لوله صنعتی 3 اینچ اصفهان 88.9 3 2.5 6 32.6 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 اصفهان تماس بگیرید
9 لوله صنعتی 4 اینچ اصفهان 114.3 4 2.5 6 42 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 اصفهان تماس بگیرید
10 لوله صنعتی 1/2 3 اینچ اصفهان 101.6 1/2 3 2.5 6 37.34 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 اصفهان تماس بگیرید
11 لوله صنعتی 5 اینچ اصفهان 141.3 5 2.5 6 52 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2.5 اصفهان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/28

لوله صنعتی ضخامت 2 اصفهان

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) ضخامت طول وزن هر شاخه محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله صنعتی 3/4 اینچ اصفهان 26.7 3/4 2 6 7.8 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 اصفهان تماس بگیرید
2 لوله صنعتی 1 اینچ اصفهان 33.4 1 2 6 9.8 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 اصفهان تماس بگیرید
3 لوله صنعتی 1/2 1 اینچ اصفهان 48.3 1/2 1 2 6 14.2 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 اصفهان تماس بگیرید
4 لوله صنعتی 2 اینچ اصفهان 60.3 2 2 6 17.7 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 اصفهان تماس بگیرید
5 لوله صنعتی 2.5 اینچ اصفهان 73 2.5 2 6 21.5 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 اصفهان تماس بگیرید
6 لوله صنعتی 3 اینچ اصفهان 88.9 3 2 6 26.1 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 اصفهان تماس بگیرید
7 لوله صنعتی 4 اینچ اصفهان 114.3 4 2 6 33.6 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 اصفهان تماس بگیرید
8 لوله صنعتی 1/2 اینچ اصفهان 21.3 1/2 2 6 6.2 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 اصفهان تماس بگیرید
9 لوله صنعتی 1/4 1 اینچ اصفهان 42.2 1/4 1 2 6 12.4 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 اصفهان تماس بگیرید
10 لوله صنعتی 1/2 3 اینچ اصفهان 101.6 1/2 3 2 6 29.9 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 اصفهان تماس بگیرید
11 لوله صنعتی 5 اینچ اصفهان 141.3 5 2 6 41.54 درب کارخانه لوله صنعتی ضخامت 2 اصفهان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/28

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031