قیمت لوله مانیسمان

لوله مانیسمان چین

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) ضخامت طول رده واحد محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 42.2 1/4 1 2.7 6 20 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
2 لوله مانیسمان 1/2 اینچ 21.3 1/2 3.73 6 80 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
3 لوله مانیسمان 5 اینچ 141.3 5 6.55 6 40 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
4 لوله مانیسمان 3/4 اینچ 26.7 3/4 2.87 6 40 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
5 لوله مانیسمان 5 اینچ 141.3 5 9.53 6 80 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
6 لوله مانیسمان 1 اینچ 33.4 1 2.6 6 20 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
7 لوله مانیسمان 3/4 اینچ 26.7 3/4 3.91 6 80 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
8 لوله مانیسمان 1 اینچ 33.4 1 3.38 6 40 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
9 لوله مانیسمان 1 اینچ 33.4 1 4.45 6 80 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
10 لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 2.8 6 20 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
11 لوله مانیسمان 3/4 اینچ 26.7 3/4 2.5 6 20 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
12 لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 42.2 1/4 1 3.56 6 40 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
13 لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 3.68 6 40 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
14 لوله مانیسمان 6 اینچ 168.3 6 7.11 6 40 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
15 لوله مانیسمان 6 اینچ 168.3 6 10.97 6 80 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
16 لوله مانیسمان 2 اینچ 60.3 2 2.8 6 20 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
17 لوله مانیسمان 10 اینچ 273.1 10 9.27 6 40 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
18 لوله مانیسمان 12 اینچ 323.9 12 10.31 6 40 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
19 لوله مانیسمان 8 اینچ 219.1 8 6.35 6 20 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
20 لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 5.08 6 80 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
21 لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 73 1/2 2 7.01 6 80 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
22 لوله مانیسمان 3 اینچ 88.9 3 5.49 6 40 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
23 لوله مانیسمان 8 اینچ 219.01 8 12.7 6 80 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
24 لوله مانیسمان 8 اینچ 219.1 8 8.18 6 40 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
25 لوله مانیسمان 3 اینچ 88.9 3 3.5 6 20 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
26 لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 73 1/2 2 3.2 6 20 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
27 لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 73 1/2 2 5.16 6 40 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
28 لوله مانیسمان 4 اینچ 101.2 4 4 6 20 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
29 لوله مانیسمان 2 اینچ 60.3 2 5.54 6 80 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
30 لوله مانیسمان 3 اینچ 88.9 3 7.62 6 80 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
31 لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 42.2 1/4 1 4.85 6 80 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
32 لوله مانیسمان 2 اینچ 60.3 2 3.91 6 40 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
33 لوله مانیسمان 4 اینچ 114.3 4 6.02 6 40 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
34 لوله مانیسمان 5 اینچ 141.3 5 4.5 6 20 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
35 لوله مانیسمان 1/2 اینچ 21.3 1/2 2.5 6 20 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
36 لوله مانیسمان 1/2 اینچ 21.3 1/2 2.77 6 40 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
37 لوله مانیسمان 4 اینچ 114.3 4 8.56 6 80 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
38 لوله مانیسمان 6 اینچ 168.3 1/2 5 6 20 شاخه درب بنگاه لوله مانیسمان چین تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/05

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031