لیست قیمت لوله مانیسمان

اسلایدر-لوله-مانیسمان
کارخانه-دقیق-کاوه

قیمت لوله مانیسمان رده 40

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)ضخامت (mm)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"13.38615کارخانه دقیق کاوهکیلوگرمتماس بگیرید
2"1.4 13.56620کارخانه دقیق کاوهکیلوگرمتماس بگیرید
3"1.2 13.68624کارخانه دقیق کاوهکیلوگرمتماس بگیرید
4"23.91633کارخانه دقیق کاوهکیلوگرمتماس بگیرید
5"1.2 25.16649کارخانه دقیق کاوهکیلوگرمتماس بگیرید
6"35.49662.5کارخانه دقیق کاوهکیلوگرمتماس بگیرید
7"46.2695کارخانه دقیق کاوهکیلوگرمتماس بگیرید
کارخانه-دقیق-کاوه

قیمت لوله مانیسمان رده 80

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)ضخامت (mm)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"14.55618.5کارخانه دقیق کاوهکیلوگرمتماس بگیرید
2"1.2 15632کارخانه دقیق کاوهکیلوگرمتماس بگیرید
3"25641کارخانه دقیق کاوهکیلوگرمتماس بگیرید
4"1.2 27667کارخانه دقیق کاوهکیلوگرمتماس بگیرید
5"37.6690کارخانه دقیق کاوهکیلوگرمتماس بگیرید
6"48.56130کارخانه دقیق کاوهکیلوگرمتماس بگیرید
کارخانه-لوله-اهواز

قیمت لوله مانیسمان رده 40

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)ضخامت (mm)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"13.38615کارخانه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
2"1.4 13.56620کارخانه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
3"1.2 13.68624کارخانه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
4"23.91633کارخانه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
5"1.2 25.16649کارخانه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
6"35.49662.5کارخانه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
7"46.2695کارخانه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
لوله-مانیسمان

قیمت لوله وارداتی چینی رده 40

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)ضخامت (mm)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"1.2 2.7767.6بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
2"3.42.87610.5بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3"13.38615بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
4"1.4 13.56620.5بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
5"1.2 13.68624.5بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
6"23.91633بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
7"1.2 25.16652بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
8"35.49668بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
9"46.2696.5بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
10"56.556131بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
11"67.116170بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله-مانیسمان

قیمت لوله وارداتی چینی رده 80

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)ضخامت (mm)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"1.2 3.7369.75بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
2"3.43.91613.5بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3"14.55619.5بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
4"1.4 14.85627بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
5"1.2 15.08632.5بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
6"25.54645بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
7"1.2 27.01668.5بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
8"37.62692بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
9"48.566134بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
10"59.536186بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
11"610.976255.5بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید