قیمت لوله مبلی

لوله مبلی 0.9 خلیج فارس

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) ضخامت طول وزن محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله مبلی 60 میلی متر 60 - 0.9 6 7.9 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
2 لوله مبلی 50 میلی متر 50 - 0.9 6 6.6 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
3 لوله مبلی 48 میلی متر 48 - 0.9 6 6.3 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
4 لوله مبلی 45 میلی متر 45 - 0.9 6 5.9 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
5 لوله مبلی 42 میلی متر 42 - 0.9 6 5.5 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
6 لوله مبلی 38 میلی متر 38 - 0.9 6 5 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
7 لوله مبلی 35 میلی متر 35 - 0.9 6 4.6 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
8 لوله مبلی 32 میلی متر 32 - 0.9 6 4.2 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
9 لوله مبلی 25 میلی متر 25 - 0.9 6 3.3 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
10 لوله مبلی 22 میلی متر 22 - 0.9 6 2.9 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
11 لوله مبلی 20 میلی متر 20 - 0.9 6 2.6 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
12 لوله مبلی 18 میلی متر 18 - 0.9 6 2.3 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
13 لوله مبلی 16 میلی متر 16 - 0.9 6 2.1 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
14 لوله مبلی 13 میلی متر 13 - 0.9 6 1.7 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
15 لوله مبلی 10 میلی متر 10 - 0.9 6 1.3 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
16 لوله مبلی 54 میلی متر 54 - 0.9 6 11.9 درب کارخانه لوله مبلی 0.9 خلیج فارس تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/04

لوله مبلی 1.5 خلیج فارس

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) ضخامت طول وزن محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله مبلی 20 میلی متر 20 - 1.5 6 4.4 درب کارخانه لوله مبلی 1.5 خلیج فارس تماس بگیرید
2 لوله مبلی 22 میلی متر 22 - 1.5 6 4.8 درب کارخانه لوله مبلی 1.5 خلیج فارس تماس بگیرید
3 لوله مبلی 25 میلی متر 25 - 1.5 6 5.5 درب کارخانه لوله مبلی 1.5 خلیج فارس تماس بگیرید
4 لوله مبلی 32 میلی متر 32 - 1.5 6 7 درب کارخانه لوله مبلی 1.5 خلیج فارس تماس بگیرید
5 لوله مبلی 35 میلی متر 35 - 1.5 6 7.7 درب کارخانه لوله مبلی 1.5 خلیج فارس تماس بگیرید
6 لوله مبلی 38 میلی متر 38 - 1.5 6 8.3 درب کارخانه لوله مبلی 1.5 خلیج فارس تماس بگیرید
7 لوله مبلی 42 میلی متر 42 - 1.5 6 9.2 درب کارخانه لوله مبلی 1.5 خلیج فارس تماس بگیرید
8 لوله مبلی 45 میلی متر 45 - 1.5 6 9.9 درب کارخانه لوله مبلی 1.5 خلیج فارس تماس بگیرید
9 لوله مبلی 48 میلی متر 48 - 1.5 6 10.5 درب کارخانه لوله مبلی 1.5 خلیج فارس تماس بگیرید
10 لوله مبلی 50 میلی متر 50 - 1.5 6 11.2 درب کارخانه لوله مبلی 1.5 خلیج فارس تماس بگیرید
11 لوله مبلی 60 میلی متر 60 - 1.5 6 13.2 درب کارخانه لوله مبلی 1.5 خلیج فارس تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/04

لوله مبلی 1.25 خلیج فارس

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) ضخامت طول وزن محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله مبلی 25 میلی متر 25 - 1.25 6 4.6 درب کارخانه لوله مبلی 1.25 خلیج فارس تماس بگیرید
2 لوله مبلی 22 میلی متر 22 - 1.25 6 4.1 درب کارخانه لوله مبلی 1.25 خلیج فارس تماس بگیرید
3 لوله مبلی 28 میلی متر 28 - 1.25 6 5.2 درب کارخانه لوله مبلی 1.25 خلیج فارس تماس بگیرید
4 لوله مبلی 32 میلی متر 32 - 1.25 6 5.9 درب کارخانه لوله مبلی 1.25 خلیج فارس تماس بگیرید
5 لوله مبلی 35 میلی متر 35 - 1.25 6 6.5 درب کارخانه لوله مبلی 1.25 خلیج فارس تماس بگیرید
6 لوله مبلی 38 میلی متر 38 - 1.25 6 7 درب کارخانه لوله مبلی 1.25 خلیج فارس تماس بگیرید
7 لوله مبلی 42 میلی متر 42 - 1.25 6 7.8 درب کارخانه لوله مبلی 1.25 خلیج فارس تماس بگیرید
8 لوله مبلی 45 میلی متر 45 - 1.25 6 8.3 درب کارخانه لوله مبلی 1.25 خلیج فارس تماس بگیرید
9 لوله مبلی 48 میلی متر 48 - 1.25 6 8.9 درب کارخانه لوله مبلی 1.25 خلیج فارس تماس بگیرید
10 لوله مبلی 50 میلی متر 50 - 1.25 6 9.2 درب کارخانه لوله مبلی 1.25 خلیج فارس تماس بگیرید
11 لوله مبلی 54 میلی متر 54 - 1.25 6 10 درب کارخانه لوله مبلی 1.25 خلیج فارس تماس بگیرید
12 لوله مبلی 60 میلی متر 60 - 1.25 6 8.9 درب کارخانه لوله مبلی 1.25 خلیج فارس تماس بگیرید
13 لوله مبلی 20 میلی متر 20 - 1.25 6 3.7 درب کارخانه لوله مبلی 1.25 خلیج فارس تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/04

لوله مبلی 1 خلیج فارس

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) ضخامت طول وزن محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله مبلی 13 میلی متر 13 - 1 6 2 درب کارخانه لوله مبلی 1 خلیج فارس تماس بگیرید
2 لوله مبلی 16 میلی متر 16 - 1 6 2.4 درب کارخانه لوله مبلی 1 خلیج فارس تماس بگیرید
3 لوله مبلی 18 میلی متر 18 - 1 6 2.7 درب کارخانه لوله مبلی 1 خلیج فارس تماس بگیرید
4 لوله مبلی 20 میلی متر 20 - 1 6 3 درب کارخانه لوله مبلی 1 خلیج فارس تماس بگیرید
5 لوله مبلی 22 میلی متر 22 - 1 6 3.3 درب کارخانه لوله مبلی 1 خلیج فارس تماس بگیرید
6 لوله مبلی 25 میلی متر 25 - 1 6 3.7 درب کارخانه لوله مبلی 1 خلیج فارس تماس بگیرید
7 لوله مبلی 32 میلی متر 32 - 1 6 4.7 درب کارخانه لوله مبلی 1 خلیج فارس تماس بگیرید
8 لوله مبلی 35 میلی متر 35 - 1 6 5.2 درب کارخانه لوله مبلی 1 خلیج فارس تماس بگیرید
9 لوله مبلی 10 میلی متر 10 - 1 6 1.5 درب کارخانه لوله مبلی 1 خلیج فارس تماس بگیرید
10 لوله مبلی 38 میلی متر 38 - 1 6 5.6 درب کارخانه لوله مبلی 1 خلیج فارس تماس بگیرید
11 لوله مبلی 42 میلی متر 42 - 1 6 6.2 درب کارخانه لوله مبلی 1 خلیج فارس تماس بگیرید
12 لوله مبلی 45 میلی متر 45 - 1 6 6.6 درب کارخانه لوله مبلی 1 خلیج فارس تماس بگیرید
13 لوله مبلی 50 میلی متر 50 - 1 6 7.4 درب کارخانه لوله مبلی 1 خلیج فارس تماس بگیرید
14 لوله مبلی 48 میلی متر 48 - 1 6 7 درب کارخانه لوله مبلی 1 خلیج فارس تماس بگیرید
15 لوله مبلی 60 میلی متر 60 - 1 6 11 درب کارخانه لوله مبلی 1 خلیج فارس تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/04

لوله مبلی 0.5 خلیج فارس

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) ضخامت طول وزن محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله مبلی 25 میلی متر 25 - 0.5 6 1.8 درب کارخانه لوله مبلی 0.5 خلیج فارس تماس بگیرید
2 لوله مبلی 22 میلی متر 22 - 0.5 6 1.6 درب کارخانه لوله مبلی 0.5 خلیج فارس تماس بگیرید
3 لوله مبلی 20 میلی متر 20 - 0.5 6 1.4 درب کارخانه لوله مبلی 0.5 خلیج فارس تماس بگیرید
4 لوله مبلی 16 میلی متر 16 - 0.5 6 1.1 درب کارخانه لوله مبلی 0.5 خلیج فارس تماس بگیرید
5 لوله مبلی 13 میلی متر 13 - 0.5 6 0.95 درب کارخانه لوله مبلی 0.5 خلیج فارس تماس بگیرید
6 لوله مبلی 10 میلی متر 10 - 0.5 6 0.73 درب کارخانه لوله مبلی 0.5 خلیج فارس تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/29

لوله مبلی تهران

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) ضخامت طول وزن محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله مبلی 17.1 میلی متر 17.1 - 0.7-1.5 6 3.8-1.8 درب کارخانه لوله مبلی تهران تماس بگیرید
2 لوله مبلی 13.7 میلی متر 13.7 - 0.7-1.5 6 3.8-1.8 درب کارخانه لوله مبلی تهران تماس بگیرید
3 لوله مبلی 10.3 میلی متر 10.3 - 0.7-1.5 6 3.8-1.8 درب کارخانه لوله مبلی تهران تماس بگیرید
4 لوله مبلی 21.3 میلی متر 21.3 - 0.7-1.5 6 3.8-1.8 درب کارخانه لوله مبلی تهران تماس بگیرید
5 لوله مبلی 26.7 میلی متر 26.7 - 0.7-1.5 6 3.8-1.8 درب کارخانه لوله مبلی تهران تماس بگیرید
6 لوله مبلی 33.4 میلی متر 33.4 - 0.7-1.5 6 3.8-1.8 درب کارخانه لوله مبلی تهران تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/29

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031