قیمت لوله گازی(توکار_روکار)

لوله گازی روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) قطر(mm) ضخامت طول وزن هر شاخه محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله گازی روکار 1/2 1 اینچ کچو 1/2 1 48.3 3.2 6 21.66 درب کارخانه لوله گازی روکار کچو تماس بگیرید
2 لوله گازی روکار 1/4 1 اینچ کچو 1/4 1 42.4 3.2 6 18.84 درب کارخانه لوله گازی روکار کچو تماس بگیرید
3 لوله گازی روکار 1 اینچ کچو 1 33.7 3.2 6 14.64 درب کارخانه لوله گازی روکار کچو تماس بگیرید
4 لوله گازی روکار 1/2 اینچ کچو 1/2 21.3 2.6 6 7.32 درب کارخانه لوله گازی روکار کچو تماس بگیرید
5 لوله گازی روکار 2 اینچ کچو 2 60.3 3.6 6 30.6 درب کارخانه لوله گازی روکار کچو تماس بگیرید
6 لوله گازی روکار 3/4 اینچ کچو 3/4 26.9 2.6 6 9.48 درب کارخانه لوله گازی روکار کچو تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/27

لوله گازی توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) قطر(mm) ضخامت طول وزن هر شاخه محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله گازی توکار 1/2 1 اینچ کچو 1/2 1 48.3 3.7 6 24.42 درب کارخانه لوله گازی توکار کچو تماس بگیرید
2 لوله گازی توکار 1/4 1 اینچ کچو 1/4 1 42.2 3.4 6 20.58 درب کارخانه لوله گازی توکار کچو تماس بگیرید
3 لوله گازی توکار 1 اینچ کچو 1 33.4 3.7 6 15.06 درب کارخانه لوله گازی توکار کچو تماس بگیرید
4 لوله گازی توکار 1/2 اینچ کچو 1/2 21.3 2.8 6 7.68 درب کارخانه لوله گازی توکار کچو تماس بگیرید
5 لوله گازی توکار 2 اینچ کچو 2 60.3 3.9 6 32.52 درب کارخانه لوله گازی توکار کچو تماس بگیرید
6 لوله گازی توکار 3/4 اینچ کچو 3/4 26.7 2.09 6 10.2 درب کارخانه لوله گازی توکار کچو تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/27

لوله گازی روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) قطر(mm) ضخامت طول وزن هر شاخه محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله گازی روکار 1/2 1 اینچ سپاهان 1/2 1 48.3 3.25 6 21.66 درب کارخانه لوله گازی روکار سپاهان تماس بگیرید
2 لوله گازی روکار 2 اینچ سپاهان 2 60.3 3.65 6 30.6 درب کارخانه لوله گازی روکار سپاهان تماس بگیرید
3 لوله گازی روکار 1/2 اینچ سپاهان 1/2 21.3 2.65 6 7.32 درب کارخانه لوله گازی روکار سپاهان تماس بگیرید
4 لوله گازی روکار 3/4 اینچ سپاهان 3/4 26.9 2.65 6 9.48 درب کارخانه لوله گازی روکار سپاهان تماس بگیرید
5 لوله گازی روکار 1 اینچ سپاهان 1 33.7 3.25 6 14.64 درب کارخانه لوله گازی روکار سپاهان تماس بگیرید
6 لوله گازی روکار 1/4 1 اینچ سپاهان 1/4 1 42.4 3.25 6 18.84 درب کارخانه لوله گازی روکار سپاهان تماس بگیرید
7 لوله گازی روکار 3.5 اینچ سپاهان 3.5 114.3 4.5 6 72.6 درب کارخانه لوله گازی روکار سپاهان تماس بگیرید
8 لوله گازی روکار 4 اینچ سپاهان 4 139.7 4.85 6 72.6 درب کارخانه لوله گازی روکار سپاهان تماس بگیرید
9 لوله گازی روکار 5 اینچ سپاهان 5 165.1 4.88 6 115.2 درب کارخانه لوله گازی روکار سپاهان تماس بگیرید
10 لوله گازی روکار 2.5 اینچ سپاهان 2.5 76.1 3.65 6 39.06 درب کارخانه لوله گازی روکار سپاهان تماس بگیرید
11 لوله گازی روکار 3 اینچ سپاهان 3 88.9 4.05 6 50.82 درب کارخانه لوله گازی روکار سپاهان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/27

لوله گازی توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) قطر(mm) ضخامت طول وزن هر شاخه محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله گازی توکار 2 اینچ سپاهان 2 60.3 3.9 6 32.52 درب کارخانه لوله گازی توکار سپاهان تماس بگیرید
2 لوله گازی توکار 3/4 اینچ سپاهان 3/4 26.7 2.9 6 10.2 درب کارخانه لوله گازی توکار سپاهان تماس بگیرید
3 لوله گازی توکار 1 اینچ سپاهان 1 33.4 3.4 6 15.06 درب کارخانه لوله گازی توکار سپاهان تماس بگیرید
4 لوله گازی توکار 1/4 1 اینچ سپاهان 1/4 1 42.2 3.6 6 20.58 درب کارخانه لوله گازی توکار سپاهان تماس بگیرید
5 لوله گازی توکار 1/2 1 اینچ سپاهان 1/2 1 48.3 3.7 6 24.42 درب کارخانه لوله گازی توکار سپاهان تماس بگیرید
6 لوله گازی توکار 1/2 اینچ سپاهان 1/2 21.3 2.8 6 7.68 درب کارخانه لوله گازی توکار سپاهان تماس بگیرید
7 لوله گازی توکار 5 اینچ سپاهان 5 141.3 4.8 6 97.14 درب کارخانه لوله گازی توکار سپاهان تماس بگیرید
8 لوله گازی توکار 2.5 اینچ سپاهان 2.5 73 4 6 40.86 درب کارخانه لوله گازی توکار سپاهان تماس بگیرید
9 لوله گازی توکار 3 اینچ سپاهان 3 88.9 4 6 50.22 درب کارخانه لوله گازی توکار سپاهان تماس بگیرید
10 لوله گازی توکار 3.5 اینچ سپاهان 3.5 101.6 4.4 6 63.48 درب کارخانه لوله گازی توکار سپاهان تماس بگیرید
11 لوله گازی توکار 4 اینچ سپاهان 4 114.3 4.4 6 71.52 درب کارخانه لوله گازی توکار سپاهان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/27

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031