لیست قیمت لوله گازی(توکار_روکار)

اسلایدر-لوله-گازی
کارخانه-سپنتا

قیمت لوله گازی توکار-3574

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)ضخامت (mm)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"1.2 2.768کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
2"3.42.769.7کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
3"3.42.9610.5کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
4"13614.1کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
5"13.4616کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
6"1.4 13.5621کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
7"1.2 13.4623.3کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
8"1.2 13.5624کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
9"23.9636کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
10"1.2 23.56-کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
11"1.2 246-کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
12"1.2 256-کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
13"34652کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
14"35665کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
کارخانه-سپنتا

قیمت لوله گازی روکار-3360

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)ضخامت (mm)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"1.2 2.567.5کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
2"3.42.569.5کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
3"12.8613کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
4"13614کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
5"1.4 12.8617کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
6"1.4 13618کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
7"1.2 12.8619.5کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
8"1.2 13620کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
9"236-کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
10"1.2 22622کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
11"1.2 22.5627.5کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
12"1.2 23633کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
13"32626کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
14"32.5632.5کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
15"33639کارخانه سپنتاکیلوگرمتماس بگیرید
کارخانه-سپاهان

قیمت لوله گازی توکار-3574

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)ضخامت (mm)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"1.2 2.866.68کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
2"3.42.9610.2کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
3"13.4615.6کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
4"1.4 13.6620.58کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
5"1.2 13.7624.42کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
6"23.9632.52کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
7"1.2 24640.86کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
8"34650.22کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
9"1.2 34.4663.48کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
10"44.4671.52کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
11"54.8697.14کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
کارخانه-سپاهان

قیمت لوله گازی روکار-3360

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)ضخامت (mm)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"1.2 2.6567.32کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
2"3.42.6569.48کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
3"13.25614.64کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
4"1.4 13.25618.84کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
5"1.2 13.25621.66کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
6"23.65630.6کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
7"1.2 23.65639.6کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
8"34.05650.82کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
9"1.2 34.5672.6کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
10"44.85697.2کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید
11"54.856115.2کارخانه سپاهانکیلوگرمتماس بگیرید