لیست قیمت لوله گالوانیزه

اسلایدر-لوله-گالوانیزه
لوله-گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه صنعتی ضخامت 1.5

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"1.2 65.17کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
2"1.2 65.17بنگاهشاخهتماس بگیرید
3"3.466.45کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
4"3.466.45بنگاهشاخهتماس بگیرید
5"168کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
6"168بنگاهشاخهتماس بگیرید
7"1.4 1610کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
8"1.4 1610بنگاهشاخهتماس بگیرید
9"1.2 1611.4کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
10"1.2 1611.4بنگاهشاخهتماس بگیرید
11"2614.25کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
12"2614.25بنگاهشاخهتماس بگیرید
لوله-گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه صنعتی ضخامت 2

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"1.2 66.9کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
2"1.2 66.9بنگاهشاخهتماس بگیرید
3"3.468.6کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
4"3.468.6بنگاهشاخهتماس بگیرید
5"1610.7کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
6"1610.7بنگاهشاخهتماس بگیرید
7"1.4 1613.4کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
8"1.4 1613.4بنگاهشاخهتماس بگیرید
9"1.2 1615.2کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
10"1.2 1615.2بنگاهشاخهتماس بگیرید
11"2618.9کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
12"2618.9بنگاهشاخهتماس بگیرید
لوله-گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه صنعتی ضخامت 2.5

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"1.2 68.2کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
2"1.2 68.2بنگاهشاخهتماس بگیرید
3"3.4610.3کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
4"3.4610.3بنگاهشاخهتماس بگیرید
5"1612.9کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
6"1612.9بنگاهشاخهتماس بگیرید
7"1.4 1616.3کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
8"1.4 1616.3بنگاهشاخهتماس بگیرید
9"1.2 1618.5کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
10"1.2 1618.5بنگاهشاخهتماس بگیرید
11"2623.1کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
12"2623.1بنگاهشاخهتماس بگیرید
تست-اب

قیمت لوله گالوانیزه تست آب ضخامت 1.5

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"1.2 65.17کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
2"1.2 65.17بنگاهشاخهتماس بگیرید
3"3.466.45کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
4"3.466.45بنگاهشاخهتماس بگیرید
5"168کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
6"168بنگاهشاخهتماس بگیرید
7"1.4 1610کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
8"1.4 1610بنگاهشاخهتماس بگیرید
9"1.2 1611.4کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
10"1.2 1611.4بنگاهشاخهتماس بگیرید
11"2614.25کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
12"2614.25بنگاهشاخهتماس بگیرید
تست-اب

قیمت لوله گالوانیزه تست آب ضخامت 2

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"1.2 66.9کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
2"1.2 66.9بنگاهشاخهتماس بگیرید
3"3.468.6کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
4"3.468.6بنگاهشاخهتماس بگیرید
5"1610.7کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
6"1610.7بنگاهشاخهتماس بگیرید
7"1.4 1613.4کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
8"1.4 1613.4بنگاهشاخهتماس بگیرید
9"1.2 1615.2کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
10"1.2 1615.2بنگاهشاخهتماس بگیرید
11"2618.9کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
12"2618.9بنگاهشاخهتماس بگیرید
تست-اب

قیمت لوله گالوانیزه تست آب ضخامت 2.5

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"1.2 68.2کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
2"1.2 68.2بنگاهشاخهتماس بگیرید
3"3.4610.3کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
4"3.4610.3بنگاهشاخهتماس بگیرید
5"1612.9کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
6"1612.9بنگاهشاخهتماس بگیرید
7"1.4 1616.3کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
8"1.4 1616.3بنگاهشاخهتماس بگیرید
9"1.2 1618.5کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
10"1.2 1618.5بنگاهشاخهتماس بگیرید
11"2623.1کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
12"2623.1بنگاهشاخهتماس بگیرید