لیست قیمت میلگرد ساده

اسلایدر-میلگرد-ساده
میلگرد-کویر-کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی:1400/4/29
تلفن:34033-031
ردیفسایز (mm)طول (m)آنالیزحالتواحدتحویلقیمت(ریال)
1126A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
21212A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
3146A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
41412A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
5166A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
61612A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
7186A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
81812A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
9206A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
102012A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
11226A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
122212A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
13256A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
142512A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
15286A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
162812A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
17306A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
183012A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
19326A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
203212A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
21366A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
223612A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
23406A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
244012A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
25426A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
264212A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
27456A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
284512A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
29506A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
305012A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
تیراهن فولاد یزد(احرامیان)

قیمت میلگرد ساده نورد فولاد یزد

آخرین بروزرسانی:1400/4/29
تلفن:34033-031
ردیفسایز (mm)طول (m)آنالیزحالتواحدتحویلقیمت(ریال)
1126A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
21212A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
3146A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
41412A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
5166A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
61612A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
7186A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
81812A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
9206A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
102012A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
11226A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
122212A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
13256A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
142512A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
15286A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
162812A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
17326A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
183212A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
19366A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
203612A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
21386A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
223812A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
23406A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
244012A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
25426A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
264212A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
27456A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
284512A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
29506A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید
305012A1شاخه سادهکیلوگرمکارخانه - بنگاه اصفهانتماس بگیرید