قیمت میلگرد ساده

فولاد کویر کاشان

ردیف نام محصول سایز آنالیز محل تحویل کارخانه طول حالت شاخه واحد وزن قیمت
1 میلگرد 12کویر کاشان 12 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 11 تماس بگیرید
2 میلگرد 14کویر کاشان 14 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 15 تماس بگیرید
3 میلگرد 16کویر کاشان 16 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 19.5 تماس بگیرید
4 میلگرد 18کویر کاشان 18 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 20 تماس بگیرید
5 میلگرد 20کویر کاشان 20 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 30 تماس بگیرید
6 میلگرد 22کویر کاشان 22 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 37 تماس بگیرید
7 میلگرد 23کویر کاشان 23 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 39/5 تماس بگیرید
8 میلگرد 25 کویر کاشان 25 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 47 تماس بگیرید
9 میلگرد 26 کویر کاشان 26 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 50 تماس بگیرید
10 میلگرد 28 کویر کاشان 28 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 57 تماس بگیرید
11 میلگرد 30کویر کاشان 30 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 67 تماس بگیرید
12 میلگرد 32 کویر کاشان 32 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 67 تماس بگیرید
13 میلگرد 34 کویر کاشان 34 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 86 تماس بگیرید
14 میلگرد 36 کویر کاشان 36 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 96.5 تماس بگیرید
15 میلگرد 38 کویر کاشان 38 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 113 تماس بگیرید
16 میلگرد 40کویر کاشان 40 st37 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 12 شاخه ساده،A1 کیلوگرم 119 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/28

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031