لیست قیمت میلگرد کلاف

اسلایدر-میلگرد-کلاف
تیراهن فولاد یزد(احرامیان)

قیمت میلگرد کلاف نورد فولاد یزد

آخرین بروزرسانی:1400/4/29
تلفن:34033-031
ردیفسایز (mm)آنالیزحالتواحدتحویلقیمت(ریال)
15.5-کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
26.53spکلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
36.5rst34کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
48-کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
510-کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
کلاف-ابهر

قیمت میلگرد کلاف فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی:1400/06/09
تلفن:34033-031
ردیفسایز (mm)آنالیزحالتواحدتحویلقیمت(ریال)
15.5rst34کلاف سادهکیلوگرمکارخانه190000
25.53spکلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
36.5rst34کلاف سادهکیلوگرمکارخانه190000
46.53spکلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
58A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
68A3کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
710A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
810A3کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
912A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
1012A3کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
کلاف-نطنز

قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

آخرین بروزرسانی:1400/06/19
تلفن:34033-031
ردیفسایز (mm)آنالیزحالتواحدتحویلقیمت(ریال)
16.51006کلاف سادهکیلوگرمکارخانه190000
26.51008کلاف سادهکیلوگرمکارخانه190000
36.53spکلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
46.55spکلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
581006کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
681008کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید

کلاف-الیگودرز

     
قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی:1400/4/29
                                                 تلفن:34033-031

ردیفسایز (mm)آنالیزحالتواحدتحویلقیمت(ریال)
15.53spکلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
26A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
36.53spکلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
48A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
510A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد نورد فولاد گلستان

قیمت میلگرد کلاف نورد فولاد گلستان

آخرین بروزرسانی:1400/4/29
تلفن:34033-031
ردیفسایز (mm)آنالیزحالتواحدتحویلقیمت(ریال)
16.53spکلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
28A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
310A3کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
412A3کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
کلاف-ملایر

قیمت میلگرد کلاف ملایر

آخرین بروزرسانی:1400/4/29
تلفن:34033-031
ردیفسایز (mm)آنالیزحالتواحدتحویلقیمت(ریال)
16.53spکلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
کلاف-امیر-اباد

قیمت میلگرد کلاف امیر آباد

آخرین بروزرسانی:1400/4/29
تلفن:34033-031
ردیفسایز (mm)آنالیزحالتواحدتحویلقیمت(ریال)
16.53spکلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
26.51008کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
38A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
48A3کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
510A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
610A3کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
7103spکلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
تیراهن کوثر اهواز

قیمت میلگرد کلاف کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی:1400/4/29
تلفن:34033-031
ردیفسایز (mm)آنالیزحالتواحدتحویلقیمت(ریال)
15.51008کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
26.51008کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
38A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
410A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید

قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی:1400/06/09
تلفن:34033-031
ردیفسایز (mm)آنالیزحالتواحدتحویلقیمت(ریال)
15.51008کلاف سادهکیلوگرمکارخانه190000
26.51008کلاف سادهکیلوگرمکارخانه190000
38A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
410A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
میلگرد-کویر-کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

آخرین بروزرسانی:1400/4/29
تلفن:34033-031
ردیفسایز (mm)آنالیزحالتواحدتحویلقیمت(ریال)
15.51006کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
25.51008کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
361006کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
461008کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
56.51006کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
66.51008کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
781006کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
881008کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
9101006کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
10101008کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
11111006کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
12111008کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگبرید
13121006کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
14121008کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
1512.51006کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
1612.51008کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
17131006کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
18131008کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
19141006کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
20141008کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
2116.51006کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
2216.51008کلاف سادهکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
238A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
248A3کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
2510A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
2610A3کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
2712A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
2812A3کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
2914A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
3014A3کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
3116A2کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
3216A3کلاف آجدارکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید