لیست قیمت میلگرد کلاف

امیرآباد

ردیف نام محصول سایز آنالیز واحد حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 کلاف8امیرآباد 8 st37 کیلوگرم آجدارA3 درب کارخانه امیرآباد تماس بگیرید
2 کلاف8امیرآباد 8 st37 کیلوگرم آجدارA2 درب کارخانه امیرآباد تماس بگیرید
3 کلاف10امیرآباد 10 st37 کیلوگرم آجدارA3 درب کارخانه امیرآباد تماس بگیرید
4 کلاف10امیرآباد 10 st37 کیلوگرم آجدارA2 درب کارخانه امیرآباد تماس بگیرید
5 کلاف5/5امیرآباد 5/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه امیرآباد تماس بگیرید
6 کلاف5/5امیرآباد 5/5 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه امیرآباد تماس بگیرید
7 کلاف6/5امیرآباد 6/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه امیرآباد تماس بگیرید
8 کلاف6/5امیرآباد 6/5 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه امیرآباد تماس بگیرید
9 کلاف8امیر آباد 8 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه امیرآباد تماس بگیرید
10 کلاف10امیرآباد 10 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه امیرآباد تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/04

الیگودرز

ردیف نام محصول سایز آنالیز واحد حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 کلاف8الیگودرز 8 st37 کیلوگرم آجدارA2 درب کارخانه الیگودرز تماس بگیرید
2 کلاف10الیگودرز 10 st37 کیلوگرم آجدارA2 درب کارخانه الیگودرز تماس بگیرید
3 کلاف6/5الیگودرز 6/5 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه الیگودرز تماس بگیرید
4 کلاف5/5الیگودرز 5/5 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه الیگودرز تماس بگیرید
5 کلاف5/5الیگودرز 5/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه الیگودرز تماس بگیرید
6 کلاف6/5الیگودرز 6/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه الیگودرز تماس بگیرید
7 کلاف8الیگودرز 8 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه الیگودرز تماس بگیرید
8 کلاف8الیگودرز 8 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه الیگودرز تماس بگیرید
9 کلاف10الیگودرز 10 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه الیگودرز تماس بگیرید
10 کلاف10الیگودرز 10 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه الیگودرز تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/04

کلاف کیان فولاد ابهر

ردیف نام محصول سایز آنالیز واحد حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 کلاف6/5کیان فولاد ابهر 6/5 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه کلاف کیان فولاد ابهر 19,600 تومان
2 کلاف6/5کیان فولاد ابهر 6/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف کیان فولاد ابهر 20,300 تومان
3 کلاف5/5کیان فولاد ابهر 5/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف کیان فولاد ابهر 20,550 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1401/02/21

کلاف ذوب آهن اصفهان

ردیف نام محصول سایز آنالیز واحد حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 کلاف6/5ذوب آهن 6/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف ذوب آهن اصفهان 18,500 تومان
2 کلاف5/5ذوب آهن 5/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف ذوب آهن اصفهان 18,700 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1401/05/02

فولاد نطنز

ردیف نام محصول سایز آنالیز واحد حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 کلاف6/5فولاد نطنز 6/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه فولاد نطنز تماس بگیرید
2 کلاف6/5فولاد نطنز 6/5 st37 کیلوگرم ساده نیمه کششی درب کارخانه فولاد نطنز 19,400 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1401/03/03

کلاف احرامیان یزد

ردیف نام محصول سایز آنالیز واحد حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 کلاف8 احرامیان یزد 8 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف احرامیان یزد تماس بگیرید
2 کلاف10احرامیان یزد 10 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف احرامیان یزد تماس بگیرید
3 کلاف6/5احرامیان یزد 6/5 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه کلاف احرامیان یزد تماس بگیرید
4 کلاف5/5احرامیان یزد 5/5 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه کلاف احرامیان یزد تماس بگیرید
5 کلاف6/5احرامیان یزد 6/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف احرامیان یزد تماس بگیرید
6 کلاف5/5 احرامیان یزد 5/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف احرامیان یزد تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/11

کوثر اهواز

ردیف نام محصول سایز آنالیز واحد حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 کلاف8کوثر اهواز 8 st37 کیلوگرم آجدارA2 درب کارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
2 کلاف8کوثر اهواز 8 st37 کیلوگرم آجدارA3 درب کارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
3 کلاف10کوثر اهواز 10 st37 کیلوگرم آجدارA3 درب کارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
4 کلاف10کوثر اهواز 10 st37 کیلوگرم آجدارA2 درب کارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
5 کلاف6/5کوثر اهواز 6/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
6 کلاف5/5کوثر اهواز 5/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
7 کلاف8کوثر اهواز 8 st37 کیلوگرم درب کارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
8 کلاف10کوثر اهواز 10 st37 کیلوگرم درب کارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/30

کلاف ساده کویر کاشان

ردیف نام محصول سایز آنالیز واحد حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 کلاف14کویر کاشان 14 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
2 کلاف16/5کویر کاشان 16/5 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
3 کلاف14کویر کاشان 14 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
4 کلاف12/5کویر کاشان 12/5 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
5 کلاف12کویر کاشان 12 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
6 کلاف11کویرکاشان 11 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
7 کلاف10کویر کاشان 10 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
8 کلاف9کویر کاشان 9 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
9 کلاف8/5کویر کاشان 8/5 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
10 کلاف6کویر کاشان 6 st37 کیلوگرم ساده ساختمانی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
11 کلاف16/5کویر کاشان 16/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
12 کلاف5/5کویر کاشان 5/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
13 کلاف12/5کویر کاشان 12/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
14 کلاف12کویر کاشان 12 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
15 کلاف11کویر کاشان 11 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
16 کلاف10کویر کاشان 10 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
17 کلاف9کویر کاشان 9 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
18 کلاف8/5کویر کاشان 8/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
19 کلاف8کویر کاشان 8 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
20 کلاف6/5کویر کاشان 6/5 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
21 کلاف6کویر کاشان 6 st37 کیلوگرم ساده کششی درب کارخانه کلاف ساده کویر کاشان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/28

کلاف آجدار کویر کاشان

ردیف نام محصول سایز آنالیز واحد حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 کلاف 8کویر کاشان 8 st37 کیلوگرم آجدارA3 درب کارخانه کلاف آجدار کویر کاشان تماس بگیرید
2 کلاف 8کویر کاشان 8 st37 کیلوگرم آجدارA2 درب کارخانه کلاف آجدار کویر کاشان تماس بگیرید
3 کلاف10کویر کاشان 10 st37 کیلوگرم آجدارA3 درب کارخانه کلاف آجدار کویر کاشان تماس بگیرید
4 کلاف10کویر کاشان 10 st37 کیلوگرم آجدارA2 درب کارخانه کلاف آجدار کویر کاشان تماس بگیرید
5 کلاف12کویر کاشان 12 st37 کیلوگرم آجدارA3 درب کارخانه کلاف آجدار کویر کاشان تماس بگیرید
6 کلاف14کویر کاشان 14 st37 کیلوگرم آجدارA3 درب کارخانه کلاف آجدار کویر کاشان تماس بگیرید
7 کلاف14کویر کاشان 14 st37 کیلوگرم آجدارA2 درب کارخانه کلاف آجدار کویر کاشان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/28

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031