لیست قیمت ورق آجدار

آجدار فابریک فولاد مبارکه

ردیف نام محصول ضخامت عرض آنالیز حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق آجدار 3 فابریک 3 1.25 st37 شیت درب بنگاه آجدار فابریک فولاد مبارکه تماس بگیرید
2 ورق آجدار 3 فابریک 3 1 st37 شیت درب بنگاه آجدار فابریک فولاد مبارکه تماس بگیرید
3 ورق آجدار 4 فابریک 4 1.25 st37 شیت درب بنگاه آجدار فابریک فولاد مبارکه تماس بگیرید
4 ورق آجدار 4 فابریک 4 1.5 st37 شیت درب بنگاه آجدار فابریک فولاد مبارکه تماس بگیرید
5 ورق آجدار 5 فابریک 5 1.5 st37 شیت درب بنگاه آجدار فابریک فولاد مبارکه تماس بگیرید
6 ورق آجدار 6 فابریک 6 1.5 st37 شیت درب بنگاه آجدار فابریک فولاد مبارکه تماس بگیرید
7 ورق آجدار 8 فابریک 8 1.5 st37 شیت درب بنگاه آجدار فابریک فولاد مبارکه تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/19

آجدار پرسی فولاد مبارکه

ردیف نام محصول ضخامت عرض آنالیز حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق آجدار 3 پرسی 3 1 st37 شیت درب بنگاه آجدار پرسی فولاد مبارکه تماس بگیرید
2 ورق آجدار 3 پرسی 3 1.25 st37 شیت درب بنگاه آجدار پرسی فولاد مبارکه تماس بگیرید
3 ورق آجدار 2 پرسی 2 1 st37 شیت درب بنگاه آجدار پرسی فولاد مبارکه تماس بگیرید
4 ورق آجدار 2 پرسی 2 1.25 st37 شیت درب بنگاه آجدار پرسی فولاد مبارکه تماس بگیرید
5 ورق آجدار 2.5 پرسی 2.5 1 st37 شیت درب بنگاه آجدار پرسی فولاد مبارکه تماس بگیرید
6 ورق آجدار 2.5 پرسی 2.5 1.25 st37 شیت درب بنگاه آجدار پرسی فولاد مبارکه تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/19

ورق آجدار گیلان

ردیف نام محصول ضخامت عرض آنالیز حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق آجدار 3 گیلان 3 1.25 st37 شیت درب بنگاه ورق آجدار گیلان تماس بگیرید
2 ورق آجدار 3 گیلان 3 1 st37 شیت درب بنگاه ورق آجدار گیلان تماس بگیرید
3 ورق آجدار 4 گیلان 4 1.25 st37 شیت درب بنگاه ورق آجدار گیلان تماس بگیرید
4 ورق آجدار 4 گیلان 4 1 st37 شیت درب بنگاه ورق آجدار گیلان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/19

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031