لیست قیمت ورق اسیدشویی

اسلایدر ورق-اسید-شویی
ورق فولاد سبا

قیمت ورق اسیدشویی st37 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
11.5رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
21.5رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
31.5رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
42رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
52رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
62رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
72.5رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
82.5رولعرض1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
92.5رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
103رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
113رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
123رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
133.5رول عرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
143.5رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
153.5رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
164رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
174رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
184رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
195رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
205رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
215رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
226رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
236رولعرض1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
246رولعرض 1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
ورق فولاد سبا

قیمت ورق اسیدشویی stw22 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
11.5رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
21.5رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
31.5رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
42رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
52رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
62رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
72.5رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
82.5رولعرض1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
92.5رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
103رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
113رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
123رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
133.5رول عرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
143.5رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
153.5رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
164رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
174رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
184رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
195رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
205رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
215رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
226رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
236رولعرض1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
246رولعرض 1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
تیراهن-جهان-فولاد-غرب

قیمت ورق اسیدشویی st37 فولاد غرب

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
11.5رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
21.5رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
31.5رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
42رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
52رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
62رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
72.5رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
82.5رولعرض1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
92.5رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
103رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
113رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
123رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
133.5رول عرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
143.5رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
153.5رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
164رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
174رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
184رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
195رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
205رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
215رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
226رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
236رولعرض1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
246رولعرض 1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
تیراهن-جهان-فولاد-غرب

قیمت ورق اسیدشویی stw22 فولاد غرب

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
11.5رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
21.5رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
31.5رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
42رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
52رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
62رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
72.5رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
82.5رولعرض1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
92.5رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
103رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
113رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
123رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
133.5رول عرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
143.5رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
153.5رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
164رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
174رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
184رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
195رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
205رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
215رولعرض1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
226رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
236رولعرض1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
246رولعرض 1.5کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
ورق-اسیدشویی

قیمت ورق اسیدشویی st37 وارداتی

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
11.5رولعرض1بنگاهتماس بگیرید
21.5رولعرض 1.25بنگاهتماس بگیرید
31.5رولعرض1.5بنگاهتماس بگیرید
42رولعرض1بنگاهتماس بگیرید
52رولعرض 1.25بنگاهتماس بگیرید
62رولعرض1.5بنگاهتماس بگیرید
72.5رولعرض1بنگاهتماس بگیرید
82.5رولعرض1.25بنگاهتماس بگیرید
92.5رولعرض1.5بنگاهتماس بگیرید
103رولعرض1بنگاهتماس بگیرید
113رولعرض 1.25بنگاهتماس بگیرید
123رولعرض1.5بنگاهتماس بگیرید
133.5رول عرض1بنگاهتماس بگیرید
143.5رولعرض 1.25بنگاهتماس بگیرید
153.5رولعرض1.5بنگاهتماس بگیرید
164رولعرض1بنگاهتماس بگیرید
174رولعرض 1.25بنگاهتماس بگیرید
184رولعرض1.5بنگاهتماس بگیرید
195رولعرض1بنگاهتماس بگیرید
205رولعرض 1.25بنگاهتماس بگیرید
215رولعرض1.5بنگاهتماس بگیرید
226رولعرض1بنگاهتماس بگیرید
236رولعرض1.25بنگاهتماس بگیرید
246رولعرض 1.5بنگاهتماس بگیرید
ورق-اسیدشویی

قیمت ورق اسیدشویی stw22 وارداتی

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
11.5رولعرض1بنگاهتماس بگیرید
21.5رولعرض 1.25بنگاهتماس بگیرید
31.5رولعرض1.5بنگاهتماس بگیرید
42رولعرض1بنگاهتماس بگیرید
52رولعرض 1.25بنگاهتماس بگیرید
62رولعرض1.5بنگاهتماس بگیرید
72.5رولعرض1بنگاهتماس بگیرید
82.5رولعرض1.25بنگاهتماس بگیرید
92.5رولعرض1.5بنگاهتماس بگیرید
103رولعرض1بنگاهتماس بگیرید
113رولعرض 1.25بنگاهتماس بگیرید
123رولعرض1.5بنگاهتماس بگیرید
133.5رول عرض1بنگاهتماس بگیرید
143.5رولعرض 1.25بنگاهتماس بگیرید
153.5رولعرض1.5بنگاهتماس بگیرید
164رولعرض1بنگاهتماس بگیرید
174رولعرض 1.25بنگاهتماس بگیرید
184رولعرض1.5بنگاهتماس بگیرید
195رولعرض1بنگاهتماس بگیرید
205رولعرض 1.25بنگاهتماس بگیرید
215رولعرض1.5بنگاهتماس بگیرید
226رولعرض1بنگاهتماس بگیرید
236رولعرض1.25بنگاهتماس بگیرید
246رولعرض 1.5بنگاهتماس بگیرید