لیست قیمت ورق رنگی

اسلایدر-ورق-رنگی
ورق فولاد سبا

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)رنگتحویلقیمت (ریال)
10.4رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
20.4رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
30.4رولعرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
40.4رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
50.4رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
60.4رولعرض1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
70.4رولعرض1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
80.4رولعرض1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
90.4رولعرض1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
100.4رولعرض1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
110.45رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
120.45رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
130.45رول عرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
140.45رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
150.45رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
160.45رولعرض 1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
170.45رولعرض 1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
180.45رولعرض 1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
190.45رولعرض 1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
200.45رولعرض 1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
210.48رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
220.48رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
230.48رولعرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
240.48رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
250.48رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
260.48رولعرض 1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
270.48رولعرض 1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
270.48رولعرض 1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
290.48رولعرض 1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
300.48رولعرض 1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
310.5رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
320.5رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
330.5رولعرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
340.5رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
350.5رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
360.5رولعرض 1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
370.5رولعرض 1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
380.5رولعرض 1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
390.5رولعرض 1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
400.5رولعرض 1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
410.6رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
420.6رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
430.6رولعرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
440.6رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
450.6رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
460.6رولعرض 1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
470.6رولعرض 1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
480.6رولعرض 1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
490.6رولعرض 1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
500.6رولعرض 1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
510.7رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
520.7رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
530.7رولعرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
540.7رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
550.7رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
560.7رولعرض 1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
570.7رولعرض 1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
580.7رولعرض 1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
590.7رولعرض 1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
600.7رولعرض 1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
ورق هفت-الماس

قیمت ورق رنگی هفت الماس

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)رنگتحویلقیمت (ریال)
10.4رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
20.4رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
30.4رولعرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
40.4رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
50.4رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
60.4رولعرض1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
70.4رولعرض1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
80.4رولعرض1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
90.4رولعرض1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
100.4رولعرض1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
110.45رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
120.45رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
130.45رول عرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
140.45رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
150.45رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
160.45رولعرض 1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
170.45رولعرض 1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
180.45رولعرض 1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
190.45رولعرض 1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
200.45رولعرض 1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
210.48رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
220.48رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
230.48رولعرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
240.48رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
250.48رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
260.48رولعرض 1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
270.48رولعرض 1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
270.48رولعرض 1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
290.48رولعرض 1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
300.48رولعرض 1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
310.5رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
320.5رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
330.5رولعرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
340.5رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
350.5رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
360.5رولعرض 1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
370.5رولعرض 1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
380.5رولعرض 1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
390.5رولعرض 1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
400.5رولعرض 1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
410.6رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
420.6رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
430.6رولعرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
440.6رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
450.6رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
460.6رولعرض 1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
470.6رولعرض 1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
480.6رولعرض 1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
490.6رولعرض 1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
500.6رولعرض 1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
510.7رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
520.7رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
530.7رولعرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
540.7رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
550.7رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
560.7رولعرض 1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
570.7رولعرض 1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
580.7رولعرض 1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
590.7رولعرض 1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
600.7رولعرض 1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
ورق-رنگی

قیمت ورق رنگی وارداتی

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)رنگتحویلقیمت (ریال)
10.4رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
20.4رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
30.4رولعرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
40.4رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
50.4رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
60.4رولعرض1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
70.4رولعرض1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
80.4رولعرض1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
90.4رولعرض1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
100.4رولعرض1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
110.45رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
120.45رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
130.45رول عرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
140.45رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
150.45رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
160.45رولعرض 1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
170.45رولعرض 1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
180.45رولعرض 1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
190.45رولعرض 1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
200.45رولعرض 1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
210.48رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
220.48رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
230.48رولعرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
240.48رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
250.48رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
260.48رولعرض 1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
270.48رولعرض 1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
270.48رولعرض 1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
290.48رولعرض 1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
300.48رولعرض 1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
310.5رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
320.5رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
330.5رولعرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
340.5رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
350.5رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
360.5رولعرض 1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
370.5رولعرض 1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
380.5رولعرض 1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
390.5رولعرض 1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
400.5رولعرض 1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
410.6رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
420.6رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
430.6رولعرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
440.6رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
450.6رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
460.6رولعرض 1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
470.6رولعرض 1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
480.6رولعرض 1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
490.6رولعرض 1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
500.6رولعرض 1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
510.7رولعرض1سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
520.7رولعرض1نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
530.7رولعرض1قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
540.7رولعرض1آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
550.7رولعرض1قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
560.7رولعرض 1.25سفید یخچالیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
570.7رولعرض 1.25نارنجیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
580.7رولعرض 1.25قرمزکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
590.7رولعرض 1.25آبیکارخانه - بنگاهتماس بگیرید
600.7رولعرض 1.25قهوه ای سوختهکارخانه - بنگاهتماس بگیرید