لیست قیمت ورق روغنی

اسلایدر ورق-روغنی
ورق فولاد سبا

قیمت ورق روغنی st12 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
10.4رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
20.4رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
30.5رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
40.5رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
50.6رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
60.6رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
70.7رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
80.7رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
90.8رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
100.8رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
110.9رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
120.9رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
131رول عرض1کارخانهتماس بگیرید
141رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
151.2رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
161.2رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
171.25رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
181.25رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
191.5رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
201.5رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
212رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
222رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
232.5رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
242.5رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
253رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
263رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
ورق فولاد سبا

قیمت ورق روغنی st14 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
10.4رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
20.4رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
30.5رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
40.5رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
50.6رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
60.6رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
70.7رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
80.7رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
90.8رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
100.8رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
110.9رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
120.9رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
131رول عرض1کارخانهتماس بگیرید
141رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
151.2رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
161.2رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
171.25رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
181.25رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
191.5رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
201.5رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
212رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
222رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
232.5رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
242.5رولعرض 1.25کارخانهتماس بگیرید
253رولعرض1کارخانهتماس بگیرید
263رولعرض1.25کارخانهتماس بگیرید
تیراهن-جهان-فولاد-غرب

قیمت ورق روغنی st12 فولاد غرب

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
10.4رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
20.4رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
30.5رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
40.5رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
50.6رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
60.6رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
70.7رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
80.7رولعرض1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
90.8رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
100.8رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
110.9رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
120.9رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
131رول عرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
141رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
151.2رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
161.2رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
171.25رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
181.25رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
191.5رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
201.5رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
212رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
222رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
232.5رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
242.5رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
253رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
263رولعرض1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
ورق هفت-الماس

قیمت ورق روغنی st12 هفت الماس

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)تحویلقیمت(ریال)
10.4رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
20.4رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
30.5رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
40.5رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
50.6رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
60.6رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
70.7رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
80.7رولعرض1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
90.8رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
100.8رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
110.9رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
120.9رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
131رول عرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
141رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
151.2رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
161.2رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
171.25رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
181.25رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
191.5رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
201.5رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
212رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
222رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
232.5رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
242.5رولعرض 1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
253رولعرض1کارخانه - بنگاهتماس بگیرید
263رولعرض1.25کارخانه - بنگاهتماس بگیرید