لیست قیمت ورق کرکره گالوانیزه

کرکره گالوانیزه فولاد مبارکه

ردیف نام محصول ضخامت عرض حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق کرکره 50 گالوانیزه فولاد مبارکه 50 1 شیت درب بنگاه کرکره گالوانیزه فولاد مبارکه تماس بگیرید
2 ورق کرکره 50 گالوانیزه فولاد مبارکه 50 1.25 شیت درب بنگاه کرکره گالوانیزه فولاد مبارکه تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1401/01/16

کرکره گالوانیزه شهرکرد

ردیف نام محصول ضخامت عرض حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق کرکره 90 شهرکرد 90 1 شیت درب بنگاه کرکره گالوانیزه شهرکرد تماس بگیرید
2 ورق کرکره 90 شهرکرد 90 1.25 شیت درب بنگاه کرکره گالوانیزه شهرکرد تماس بگیرید
3 ورق کرکره 80 شهرکرد 80 1 شیت درب بنگاه کرکره گالوانیزه شهرکرد تماس بگیرید
4 ورق کرکره 80 شهرکرد 80 1.25 شیت درب بنگاه کرکره گالوانیزه شهرکرد تماس بگیرید
5 ورق کرکره 70 شهرکرد 70 1 شیت درب بنگاه کرکره گالوانیزه شهرکرد تماس بگیرید
6 ورق کرکره 70 شهرکرد 70 1.25 شیت درب بنگاه کرکره گالوانیزه شهرکرد تماس بگیرید
7 ورق کرکره 60 شهرکرد 60 1 شیت درب بنگاه کرکره گالوانیزه شهرکرد تماس بگیرید
8 ورق کرکره 60 شهرکرد 60 1.25 شیت درب بنگاه کرکره گالوانیزه شهرکرد تماس بگیرید
9 ورق کرکره 50 شهرکرد 50 1 شیت درب بنگاه کرکره گالوانیزه شهرکرد تماس بگیرید
10 ورق کرکره 50 شهرکرد 50 1.25 شیت درب بنگاه کرکره گالوانیزه شهرکرد تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1401/01/16

کرکره رنگی فولاد مبارکه

ردیف نام محصول ضخامت عرض حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق کرکره 60 نارنجی (2004) فولاد مبارکه 60 1.25 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
2 ورق کرکره 60 سبز (6024) فولاد مبارکه 60 1 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
3 ورق کرکره 60 سفید (9016) فولاد مبارکه 60 1 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
4 ورق کرکره 60 قرمز (3000) فولاد مبارکه 60 1 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
5 ورق کرکره 60 نارنجی (2004) فولاد مبارکه 60 1 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
6 ورق کرکره 60 آبی (5015) فولاد مبارکه 60 1 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
7 ورق کرکره 50 آبی (5015) فولاد مبارکه 50 1 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
8 ورق کرکره 50 سبز (6024) فولاد مبارکه 50 1 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
9 ورق کرکره 50 سفید (9016) فولاد مبارکه 50 1 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
10 ورق کرکره 50 قرمز (3000) فولاد مبارکه 50 1 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
11 ورق کرکره 50 نارنجی (2004) فولاد مبارکه 50 1 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
12 ورق کرکره 50 پرتقالی (1028) فولاد مبارکه 50 1.25 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
13 ورق کرکره 60 سبز (6024) فولاد مبارکه 60 1.25 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
14 ورق کرکره 60 قرمز (3000) فولاد مبارکه 60 1.25 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
15 ورق کرکره 60 آبی (5015) فولاد مبارکه 60 1.25 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
16 ورق کرکره 60 سفید (9016) فولاد مبارکه 60 1.25 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
17 ورق کرکره 60 پرتقالی (1028) فولاد مبارکه 60 1.25 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
18 ورق کرکره 50 کرم (9001) فولاد مبارکه 50 1.25 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
19 ورق کرکره 50 سفید (9016) فولاد مبارکه 50 1.25 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
20 ورق کرکره 50 سبز (6024) فولاد مبارکه 50 1.25 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
21 ورق کرکره 50 قرمز (3000) فولاد مبارکه 50 1.25 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
22 ورق کرکره 50 آبی (5015) فولاد مبارکه 50 1.25 شیت درب بنگاه کرکره رنگی فولاد مبارکه تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1401/01/16

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031