قیمت پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی جباری

ردیف نام محصول ضخامت طول ابعاد محل تحویل کارخانه قیمت
1 پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 2.5 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی جباری تماس بگیرید
2 پروفیل ساختمانی ضخامت 2 2 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی جباری تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/13

پروفیل ساختمانی پایا

ردیف نام محصول ضخامت طول ابعاد محل تحویل کارخانه قیمت
1 پروفیل ساختمانی ضخامت 2 2 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی پایا تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/13

پروفیل ساختمانی علویجه

ردیف نام محصول ضخامت طول ابعاد محل تحویل کارخانه قیمت
1 پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 2.5 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی علویجه تماس بگیرید
2 پروفیل ساختمانی ضخامت 2 2 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی علویجه تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/13

پروفیل ساختمانی ساوه

ردیف نام محصول ضخامت طول ابعاد محل تحویل کارخانه قیمت
1 پروفیل ساختمانی ضخامت 1.5 1.5 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی ساوه تماس بگیرید
2 پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 2.5 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی ساوه تماس بگیرید
3 پروفیل ساختمانی ضخامت 2 2 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی ساوه تماس بگیرید
4 پروفیل ساختمانی ضخامت 3 3 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی ساوه تماس بگیرید
5 پروفیل ساختمانی ضخامت 4 4 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی ساوه تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/13

پروفیل ساختمانی نیکان

ردیف نام محصول ضخامت طول ابعاد محل تحویل کارخانه قیمت
1 پروفیل ساختمانی ضخامت 1.5 1.5 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی نیکان تماس بگیرید
2 پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 2.5 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی نیکان 20,700 تومان
3 پروفیل ساختمانی ضخامت 2 2 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی نیکان 21,400 تومان
بروزرسانی در تاریخ 1401/05/02

پروفیل ساختمانی جهان پروفیل پارس

ردیف نام محصول ضخامت طول ابعاد محل تحویل کارخانه قیمت
1 پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 2.5 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی جهان پروفیل پارس تماس بگیرید
2 پروفیل ساختمانی ضخامت 2 2 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی جهان پروفیل پارس تماس بگیرید
3 پروفیل ساختمانی ضخامت 3 3 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی جهان پروفیل پارس تماس بگیرید
4 پروفیل ساختمانی ضخامت 5 5 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی جهان پروفیل پارس تماس بگیرید
5 پروفیل ساختمانی ضخامت 6 6 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی جهان پروفیل پارس تماس بگیرید
6 پروفیل ساختمانی ضخامت 4 4 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی جهان پروفیل پارس تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/13

پروفیل ساختمانی کیهان

ردیف نام محصول ضخامت طول ابعاد محل تحویل کارخانه قیمت
1 پروفیل ساختمانی ضخامت 2 2 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی کیهان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/13

پروفیل ساختمانی یزد

ردیف نام محصول ضخامت طول ابعاد محل تحویل کارخانه قیمت
1 پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 2.5 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی یزد تماس بگیرید
2 پروفیل ساختمانی ضخامت 2 2 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی یزد تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/13

پروفیل ساختمانی کچو

ردیف نام محصول ضخامت طول ابعاد محل تحویل کارخانه قیمت
1 پروفیل ساختمانی ضخامت 2 2 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی کچو تماس بگیرید
2 پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 2.5 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی کچو تماس بگیرید
3 پروفیل ساختمانی ضخامت 4 4 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی کچو تماس بگیرید
4 پروفیل ساختمانی ضخامت 3 3 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی کچو تماس بگیرید
5 پروفیل ساختمانی ضخامت 3.8 3.8 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی کچو تماس بگیرید
6 پروفیل ساختمانی ضخامت 3.5 3.5 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی کچو تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/13

پروفیل ساختمانی اصفهان

ردیف نام محصول ضخامت طول ابعاد محل تحویل کارخانه قیمت
1 پروفیل ساختمانی ضخامت 2 2 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی اصفهان تماس بگیرید
2 پروفیل ساختمانی ضخامت 2.2 2.2 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی اصفهان تماس بگیرید
3 پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 2.5 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی اصفهان تماس بگیرید
4 پروفیل ساختمانی ضخامت 3 3 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی اصفهان تماس بگیرید
5 پروفیل ساختمانی ضخامت 1.5 1.5 6 سفارشی درب کارخانه پروفیل ساختمانی اصفهان تماس بگیرید
6 پروفیل ساختمانی ضخامت 2 2 6 سفارشی درب بنگاه پروفیل ساختمانی اصفهان تماس بگیرید
7 پروفیل ساختمانی ضخامت 2.2 2.2 6 سفارشی درب بنگاه پروفیل ساختمانی اصفهان تماس بگیرید
8 پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 2.5 6 سفارشی درب بنگاه پروفیل ساختمانی اصفهان تماس بگیرید
9 پروفیل ساختمانی ضخامت 3 3 6 سفارشی درب بنگاه پروفیل ساختمانی اصفهان تماس بگیرید
10 پروفیل ساختمانی ضخامت 1.5 1.5 6 سفارشی درب بنگاه پروفیل ساختمانی اصفهان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/13

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031