قیمت پروفیل سفارشی

پروفیل درب و پنجره ضخامت 1.5

ردیف نام محصول ضخامت طول وزن محل تحویل کارخانه ارتفاع(cm) قیمت
1 لنگه دری پروفیل 508 1.5 6 11.2 درب کارخانه تهران پروفیل درب و پنجره ضخامت 1.5 تماس بگیرید
2 چهارچوبی پروفیل 509 1.5 6 11.2 درب کارخانه تهران پروفیل درب و پنجره ضخامت 1.5 تماس بگیرید
3 سپری پروفیل 507 1.5 6 11.2 درب کارخانه تهران پروفیل درب و پنجره ضخامت 1.5 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/13

پروفیل درب و پنجره ضخامت 2.5

ردیف نام محصول ضخامت طول وزن محل تحویل کارخانه ارتفاع(cm) قیمت
1 سپری پروفیل 507 2.5 6 18 درب کارخانه پروفیل درب و پنجره ضخامت 2.5 تماس بگیرید
2 لنگه دری پروفیل 508 2.5 6 18 درب کارخانه پروفیل درب و پنجره ضخامت 2.5 تماس بگیرید
3 چهارچوبی پروفیل 509 2.5 6 18 درب کارخانه پروفیل درب و پنجره ضخامت 2.5 تماس بگیرید
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2.5 6.6 30 درب کارخانه پروفیل درب و پنجره ضخامت 2.5 تماس بگیرید
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2.5 6.6 31 درب کارخانه پروفیل درب و پنجره ضخامت 2.5 تماس بگیرید
6 چهارچوبی نگین 2.5 6.6 40 درب کارخانه پروفیل درب و پنجره ضخامت 2.5 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/13

پروفیل درب و پنجره ضخامت 2

ردیف نام محصول ضخامت طول وزن محل تحویل کارخانه ارتفاع(cm) قیمت
1 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2 6.6 24.6 درب کارخانه پروفیل درب و پنجره ضخامت 2 تماس بگیرید
2 چهارچوبی نگین 2 6.6 31 درب کارخانه پروفیل درب و پنجره ضخامت 2 تماس بگیرید
3 سپری پروفیل 507 2 6 15 درب کارخانه پروفیل درب و پنجره ضخامت 2 تماس بگیرید
4 لنگه دری پروفیل 508 2 6 15 درب کارخانه پروفیل درب و پنجره ضخامت 2 تماس بگیرید
5 چهارچوبی پروفیل 509 2 6 15 درب کارخانه پروفیل درب و پنجره ضخامت 2 تماس بگیرید
6 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2 6.6 24.2 درب کارخانه پروفیل درب و پنجره ضخامت 2 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/13

پروفیل زد ضخامت 3

ردیف نام محصول ضخامت طول وزن محل تحویل کارخانه ارتفاع(cm) قیمت
1 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 3 5 43.5 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 3 22 تماس بگیرید
2 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 3 5 38.9 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 3 18 تماس بگیرید
3 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 3 5 41.2 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 3 20 تماس بگیرید
4 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 3 5 43.5 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 3 22 تماس بگیرید
5 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 3 6 52.2 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 3 22 تماس بگیرید
6 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 3 6 49.45 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 3 20 تماس بگیرید
7 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 3 6 46.6 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 3 18 تماس بگیرید
8 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 3 5 38.9 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 3 18 تماس بگیرید
9 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 3 5 41.2 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 3 20 تماس بگیرید
10 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 3 6 52.2 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 3 22 تماس بگیرید
11 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 3 5 43.5 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 3 22 تماس بگیرید
12 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 3 5 41.2 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 3 20 تماس بگیرید
13 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 3 5 38.9 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 3 18 تماس بگیرید
14 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 3 6 46.6 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 3 18 تماس بگیرید
15 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 3 6 49.45 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 3 20 تماس بگیرید
16 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 3 7 54.4 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 3 18 تماس بگیرید
17 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 3 7 57.7 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 3 20 تماس بگیرید
18 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 3 7 60.99 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 3 22 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/13

پروفیل زد ضخامت 2.5

ردیف نام محصول ضخامت طول وزن محل تحویل کارخانه ارتفاع(cm) قیمت
1 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 2.5 5 34.34 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2.5 20 تماس بگیرید
2 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 2.5 7 50.82 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2.5 22 تماس بگیرید
3 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 2.5 7 48.08 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2.5 20 تماس بگیرید
4 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 2.5 7 45.33 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2.5 18 تماس بگیرید
5 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 2.5 6 43.56 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2.5 22 تماس بگیرید
6 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 2.5 6 41.2 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2.5 20 تماس بگیرید
7 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 2.5 6 38.85 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2.5 18 تماس بگیرید
8 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 2.5 5 36.3 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2.5 22 تماس بگیرید
9 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 2.5 5 32.38 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2.5 18 تماس بگیرید
10 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 2.5 7 50.82 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2.5 22 تماس بگیرید
11 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 2.5 5 32.38 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2.5 18 تماس بگیرید
12 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 2.5 5 34.34 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2.5 20 تماس بگیرید
13 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 2.5 5 36.3 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2.5 22 تماس بگیرید
14 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 2.5 6 38.85 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2.5 18 تماس بگیرید
15 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 2.5 6 41.2 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2.5 20 تماس بگیرید
16 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 2.5 6 43.56 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2.5 22 تماس بگیرید
17 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 2.5 7 45.33 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2.5 18 تماس بگیرید
18 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 2.5 7 48.08 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2.5 20 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/13

پروفیل زد ضخامت 2

ردیف نام محصول ضخامت طول وزن محل تحویل کارخانه ارتفاع(cm) قیمت
1 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 2 7 40.66 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2 22 تماس بگیرید
2 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 2 5 27.47 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2 20 تماس بگیرید
3 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 2 5 29.04 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2 22 تماس بگیرید
4 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 2 5 25.9 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2 18 تماس بگیرید
5 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 2 6 31.08 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2 18 تماس بگیرید
6 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 2 6 32.97 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2 20 تماس بگیرید
7 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 2 6 34.85 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2 22 تماس بگیرید
8 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 2 7 36.26 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2 18 تماس بگیرید
9 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 2 7 38.46 درب کارخانه تهران پروفیل زد ضخامت 2 20 تماس بگیرید
10 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 2 7 36.26 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2 18 تماس بگیرید
11 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 2 5 27.47 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2 20 تماس بگیرید
12 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 2 5 29.04 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2 22 تماس بگیرید
13 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 2 5 25.9 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2 18 تماس بگیرید
14 پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر 2 6 31.08 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2 18 تماس بگیرید
15 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 2 6 32.97 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2 20 تماس بگیرید
16 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 2 6 34.85 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2 22 تماس بگیرید
17 پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر 2 7 40.66 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2 22 تماس بگیرید
18 پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر 2 7 38.46 درب کارخانه اصفهان پروفیل زد ضخامت 2 20 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/13

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031