لیست قیمت پروفیل سفارشی

اسلایدر-پروفیل-سفارشی
قوطی-پروفیل-z

قیمت پروفیل z (زد)

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفارتفاع زد(cm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)تحویلواحدقیمت(ریال)
1182سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
2182.5سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
3183سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
4184سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
5202سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
6202.5سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
7203سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
8204سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
9222سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
10222.5سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
11223سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
12224سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
13242سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
14242.5سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
15243سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
16244سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل ابرو

قیمت پروفیل آبرو

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفنوع پروفیلضخامت(mm)طول شاخه(m)ارتفاع(cm)تحویلواحدقیمت(ریال)
1یک طرفه2سفارشی18کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
2یک طرفه2.5سفارشی18کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
3یک طرفه3سفارشی18کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
4یک طرفه2سفارشی20کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
5یک طرفه2.5سفارشی20کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
6یک طرفه3سفارشی20کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
7یک طرفه2سفارشی22کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
8یک طرفه2.5سفارشی22کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
9یک طرفه3سفارشی22کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
10یک طرفه2سفارشی24کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
11یک طرفه2.5سفارشی24کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
12یک طرفه3سفارشی24کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
13دو طرفه2سفارشی18کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
14دو طرفه2.5سفارشی18کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
15دو طرفه3سفارشی18کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
16دو طرفه2سفارشی20کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
17دو طرفه2.5سفارشی20کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
18دو طرفه3سفارشی20کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
19دو طرفه2سفارشی22کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
20دو طرفه2.5سفارشی22کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
21دو طرفه3سفارشی22کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
22دو طرفه2سفارشی24کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
23دو طرفه2.5سفارشی24کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
24دو طرفه3سفارشی24کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید