لیست قیمت پروفیل مبلی

پروفیل مبلی اصفهان

ردیف نام محصول ضخامت ابعاد طول محل تحویل کارخانه قیمت
1 پروفیل مبلی ضخامت 0.8 0.8 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی اصفهان تماس بگیرید
2 پروفیل مبلی ضخامت 0.9 0.9 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی اصفهان تماس بگیرید
3 پروفیل مبلی ضخامت 0.7 0.7 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی اصفهان تماس بگیرید
4 پروفیل مبلی ضخامت 1.2 1.2 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی اصفهان تماس بگیرید
5 پروفیل مبلی ضخامت 0.6 0.6 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی اصفهان تماس بگیرید
6 پروفیل مبلی ضخامت 1.1 1.1 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی اصفهان تماس بگیرید
7 پروفیل مبلی ضخامت 1 1 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی اصفهان تماس بگیرید
8 پروفیل مبلی ضخامت 1.5 1.5 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی اصفهان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/12

پروفیل مبلی تهران

ردیف نام محصول ضخامت ابعاد طول محل تحویل کارخانه قیمت
1 پروفیل مبلی ضخامت 1 1 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی تهران تماس بگیرید
2 پروفیل مبلی ضخامت 1.5 1.5 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی تهران تماس بگیرید
3 پروفیل مبلی ضخامت 1.1 1.1 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی تهران تماس بگیرید
4 پروفیل مبلی ضخامت 1.2 1.2 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی تهران تماس بگیرید
5 پروفیل مبلی ضخامت 0.9 0.9 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی تهران تماس بگیرید
6 پروفیل مبلی ضخامت 0.8 0.8 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی تهران تماس بگیرید
7 پروفیل مبلی ضخامت 0.7 0.7 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی تهران تماس بگیرید
8 پروفیل مبلی ضخامت 0.6 0.6 سفارشی 6 درب کارخانه پروفیل مبلی تهران تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/12

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031