لیست قیمت ورق استنلس استیل

استنلس استیل 321 وارداتی

ردیف نام محصول ضخامت عرض آنالیز حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق استیل 321 ضخامت 5 5 1 321L شیت درب بنگاه استنلس استیل 321 وارداتی تماس بگیرید
2 ورق استیل 321 ضخامت 4 4 1 321L شیت درب بنگاه استنلس استیل 321 وارداتی تماس بگیرید
3 ورق استیل 321 ضخامت 3 3 1 321L شیت درب بنگاه استنلس استیل 321 وارداتی تماس بگیرید
4 ورق استیل 321 ضخامت 6 6 1 321L شیت درب بنگاه استنلس استیل 321 وارداتی تماس بگیرید
5 ورق استیل 321 ضخامت 8 8 1 321L شیت درب بنگاه استنلس استیل 321 وارداتی تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/20

استنلس استیل 316 وارداتی

ردیف نام محصول ضخامت عرض آنالیز حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق استیل 316 ضخامت 1 1 1 316L شیت درب بنگاه استنلس استیل 316 وارداتی تماس بگیرید
2 ورق استیل 316 ضخامت 2 2 1 316L شیت درب بنگاه استنلس استیل 316 وارداتی تماس بگیرید
3 ورق استیل 316 ضخامت 3 3 1 316L شیت درب بنگاه استنلس استیل 316 وارداتی تماس بگیرید
4 ورق استیل 316 ضخامت 4 4 1 316L شیت درب بنگاه استنلس استیل 316 وارداتی تماس بگیرید
5 ورق استیل 316 ضخامت 5 5 1 316L شیت درب بنگاه استنلس استیل 316 وارداتی تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/20

استنلس استیل 304 وارداتی

ردیف نام محصول ضخامت عرض آنالیز حالت محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق استیل 304 ضخامت 1 1 1 304L شیت درب بنگاه استنلس استیل 304 وارداتی تماس بگیرید
2 ورق استیل 304 ضخامت 2 2 1 304L شیت درب بنگاه استنلس استیل 304 وارداتی تماس بگیرید
3 ورق استیل 304 ضخامت 3 3 1 304L شیت درب بنگاه استنلس استیل 304 وارداتی تماس بگیرید
4 ورق استیل 304 ضخامت 4 4 1 304L شیت درب بنگاه استنلس استیل 304 وارداتی تماس بگیرید
5 ورق استیل 304 ضخامت 5 5 1 304L شیت درب بنگاه استنلس استیل 304 وارداتی تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/20

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031