لیست قیمت ورق ضد سایش

دیلیدور آلمان

ردیف نام محصول ضخامت عرض واحد استاندارد سختی محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق 12 ضدسایش 12 2 کیلوگرم اروپا - درب بنگاه دیلیدور آلمان تماس بگیرید
2 ورق 15 ضدسایش 15 2 کیلوگرم اروپا - درب بنگاه دیلیدور آلمان تماس بگیرید
3 ورق 20 ضدسایش 20 2 کیلوگرم اروپا - درب بنگاه دیلیدور آلمان تماس بگیرید
4 ورق 30 ضدسایش 30 2 کیلوگرم اروپا - درب بنگاه دیلیدور آلمان تماس بگیرید
5 ورق 25 ضدسایش 25 2 کیلوگرم اروپا - درب بنگاه دیلیدور آلمان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/12/08

دورستات اتریش

ردیف نام محصول ضخامت عرض واحد استاندارد سختی محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق 60 ضدسایش 60 2 کیلوگرم اروپا 400 درب بنگاه دورستات اتریش تماس بگیرید
2 ورق 45 ضدسایش 45 2 کیلوگرم اروپا 400 درب بنگاه دورستات اتریش تماس بگیرید
3 ورق 50 ضدسایش 50 2 کیلوگرم اروپا 400 درب بنگاه دورستات اتریش تماس بگیرید
4 ورق 10 ضدسایش 10 2 کیلوگرم اروپا 400 درب بنگاه دورستات اتریش تماس بگیرید
5 ورق 10 ضدسایش 10 2 کیلوگرم اروپا 450 درب بنگاه دورستات اتریش تماس بگیرید
6 ورق 15 ضدسایش 15 2 کیلوگرم اروپا 450 درب بنگاه دورستات اتریش تماس بگیرید
7 ورق 20 ضدسایش 20 2 کیلوگرم اروپا 450 درب بنگاه دورستات اتریش تماس بگیرید
8 ورق 30 ضدسایش 30 2 کیلوگرم اروپا 450 درب بنگاه دورستات اتریش تماس بگیرید
9 ورق 30 ضدسایش 30 2 کیلوگرم اروپا 500 درب بنگاه دورستات اتریش تماس بگیرید
10 ورق 20 ضدسایش 20 2 کیلوگرم اروپا 500 درب بنگاه دورستات اتریش تماس بگیرید
11 ورق 15 ضدسایش 15 2 کیلوگرم اروپا 500 درب بنگاه دورستات اتریش تماس بگیرید
12 ورق 10 ضدسایش 10 2 کیلوگرم اروپا 500 درب بنگاه دورستات اتریش تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/12/08

هاردوکس 500

ردیف نام محصول ضخامت عرض واحد استاندارد سختی محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق 40 ضدسایش 40 2 کیلوگرم هاردوکس 500 درب بنگاه هاردوکس 500 تماس بگیرید
2 ورق 35 ضدسایش 35 2 کیلوگرم هاردوکس 500 درب بنگاه هاردوکس 500 تماس بگیرید
3 ورق 30 ضدسایش 30 2 کیلوگرم هاردوکس 500 درب بنگاه هاردوکس 500 تماس بگیرید
4 ورق 20 ضدسایش 20 2 کیلوگرم هاردوکس 500 درب بنگاه هاردوکس 500 تماس بگیرید
5 ورق 15 ضدسایش 15 2 کیلوگرم هاردوکس 500 درب بنگاه هاردوکس 500 تماس بگیرید
6 ورق 25 ضدسایش 25 2 کیلوگرم هاردوکس 500 درب بنگاه هاردوکس 500 تماس بگیرید
7 ورق 10 ضدسایش 10 2 کیلوگرم هاردوکس 500 درب بنگاه هاردوکس 500 تماس بگیرید
8 ورق 8 ضدسایش 8 2 کیلوگرم هاردوکس 500 درب بنگاه هاردوکس 500 تماس بگیرید
9 ورق 6 ضدسایش 6 2 کیلوگرم هاردوکس 500 درب بنگاه هاردوکس 500 تماس بگیرید
10 ورق 5 ضدسایش 5 2 کیلوگرم هاردوکس 500 درب بنگاه هاردوکس 500 تماس بگیرید
11 ورق 3 ضدسایش 3 2 کیلوگرم هاردوکس 500 درب بنگاه هاردوکس 500 تماس بگیرید
12 ورق 4 ضدسایش 4 2 کیلوگرم هاردوکس 500 درب بنگاه هاردوکس 500 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/12/08

هاردوکس 450

ردیف نام محصول ضخامت عرض واحد استاندارد سختی محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق 35 ضدسایش 35 2 کیلوگرم هاردوکس 450 درب بنگاه هاردوکس 450 تماس بگیرید
2 ورق 25 ضدسایش 25 2 کیلوگرم هاردوکس 450 درب بنگاه هاردوکس 450 تماس بگیرید
3 ورق 30 ضدسایش 30 2 کیلوگرم هاردوکس 450 درب بنگاه هاردوکس 450 تماس بگیرید
4 ورق 20 ضدسایش 20 2 کیلوگرم هاردوکس 450 درب بنگاه هاردوکس 450 تماس بگیرید
5 ورق 15 ضدسایش 15 2 کیلوگرم هاردوکس 450 درب بنگاه هاردوکس 450 تماس بگیرید
6 ورق 10 ضدسایش 10 2 کیلوگرم هاردوکس 450 درب بنگاه هاردوکس 450 تماس بگیرید
7 ورق 8 ضدسایش 8 2 کیلوگرم هاردوکس 450 درب بنگاه هاردوکس 450 تماس بگیرید
8 ورق 6 ضدسایش 6 2 کیلوگرم هاردوکس 450 درب بنگاه هاردوکس 450 تماس بگیرید
9 ورق 5 ضدسایش 5 2 کیلوگرم هاردوکس 450 درب بنگاه هاردوکس 450 تماس بگیرید
10 ورق 12 ضدسایش 12 2 کیلوگرم هاردوکس 450 درب بنگاه هاردوکس 450 تماس بگیرید
11 ورق 4 ضدسایش 4 2 کیلوگرم هاردوکس 450 درب بنگاه هاردوکس 450 تماس بگیرید
12 ورق 3 ضدسایش 3 2 کیلوگرم هاردوکس 450 درب بنگاه هاردوکس 450 تماس بگیرید
13 ورق 40 ضدسایش 40 2 کیلوگرم هاردوکس 450 درب بنگاه هاردوکس 450 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/12/08

هاردوکس 400

ردیف نام محصول ضخامت عرض واحد استاندارد سختی محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق 40 ضدسایش 40 2 کیلوگرم هاردوکس 400 درب بنگاه هاردوکس 400 تماس بگیرید
2 ورق 35 ضدسایش 35 2 کیلوگرم هاردوکس 400 درب بنگاه هاردوکس 400 تماس بگیرید
3 ورق 25 ضدسایش 25 2 کیلوگرم هاردوکس 400 درب بنگاه هاردوکس 400 تماس بگیرید
4 ورق 20 ضدسایش 20 2 کیلوگرم هاردوکس 400 درب بنگاه هاردوکس 400 تماس بگیرید
5 ورق 30 ضدسایش 30 2 کیلوگرم هاردوکس 400 درب بنگاه هاردوکس 400 تماس بگیرید
6 ورق 15 ضدسایش 15 2 کیلوگرم هاردوکس 400 درب بنگاه هاردوکس 400 تماس بگیرید
7 ورق 12 ضدسایش 12 2 کیلوگرم هاردوکس 400 درب بنگاه هاردوکس 400 تماس بگیرید
8 ورق 10 ضدسایش 10 2 کیلوگرم هاردوکس 400 درب بنگاه هاردوکس 400 تماس بگیرید
9 ورق 8 ضدسایش 8 2 کیلوگرم هاردوکس 400 درب بنگاه هاردوکس 400 تماس بگیرید
10 ورق 6 ضدسایش 6 2 کیلوگرم هاردوکس 400 درب بنگاه هاردوکس 400 تماس بگیرید
11 ورق 5 ضدسایش 5 2 کیلوگرم هاردوکس 400 درب بنگاه هاردوکس 400 تماس بگیرید
12 ورق 4 ضدسایش 4 2 کیلوگرم هاردوکس 400 درب بنگاه هاردوکس 400 تماس بگیرید
13 ورق 3 ضدسایش 3 2 کیلوگرم هاردوکس 400 درب بنگاه هاردوکس 400 تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/12/08

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031