منشورنامه اخلاقی

منشورنامه حقوقی مشتری

  • کارشناسان شرکت باید برخوردی مودبانه و متشخصانه با مشتریان محترم داشته باشند و برای مشاوره و راهنمایی مشتری وقت کافی بگذارند.
  • کارشناسان شرکت باید در ابتدای فروش قیمت ها، زمان بارگیری و نحوه ارسال بار را با مشتری محترم مشخص و توافق کنند.
  •  کارشناسان شرکت موظفند در صورت درخواست مشتری، اطلاعات و گواهینامه های فنی و آزمایشگانی و سلامت بار را در اختیار ایشان قرار داده و همکاری های لازم را به عمل آورند.
  • کارشناسان شرکت موظند به شکایات مشتریان در خصوص مغایرت بار ارسالی با بار سفارش داده شده، تاخیر در بارگیری بار و  نحوه بارگیری رسیدگی های لازم را به عمل آورند.
  • مشتری حق دارد در صورت یکسان نبودن هزینه حمل  با تعرفه های دولتی اعتراض نموده و در صورت نبود دلیل موجه از پرداخت اضافه کرایه خودداری نماید.